textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 5. august 2020 | meniny: Hortenzia
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 08. 2020
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 08. 2020
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

BÁBY A ICH HÁBY Makovického dom, Žilina (08:00-16:00)

Detské divadlo na studničkách / Dvor zázrakov Sad na Studničkách, Žilina (17:00)

Joga v parku Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (18:00)

Juraj Kollár: PLATÓ Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 03.02.2014 | PhDr. Pavol Čorba

Reakcia primátora na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní

 

Vážení Žilinčania,
 
dovoľujem si týmto reagovať na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní. Mojim cieľom nie je popierať fakty, uvedené v onom článku, pretože nie sú nepravdivé. Ako vždy sú však neúplné a účelovo nasmerované tentoraz tak, aby pán Čorba a primátor Choma boli za zlých a škaredých. Mojím cieľom je dať tieto fakty do zreteľných súvislostí. Ostatné je na posúdení každého z vás...
 
Pani Miriama Žilinčárová si podala dňa 22. 11. 2012 žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Mestský úrad v Žiline – odbor bytový. Následne dňa 27. 11. 2012 sa konalo zasadnutie Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline, kde členovia komisie prerokovali predložené žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Uznesením č. 83/2012 odporučili primátorovi mesta Žilina prideliť uvoľnené nájomné byty. Všetky predkladané žiadosti odborom bytovým spĺňali podmienky v zmysle platného VZN č. 13/2012 o spôsobe prideľovania nájomných bytov. Na základe odporúčania komisie bolo dňa 05. 12. 2012 vystavené pridelenie mestského bytu na p. Miriam Žilinčárovú – zápis z tejto komisie je tu: http://www.zilina.sk/userfiles/2012/komisie/soc_zdravot/zapisnica_zo_zasadnutia_soczdravot_komisie_20121127.pdf.
Nešlo teda o svojvoľné rozhodnutie primátora mesta. Samozrejme, že aj Zmluva bola riadne zverejnená a každému dostupná na internete koncom júna 2013, čiže nešlo o nič tajné, čo by niekto (po 7 mesiacoch) vypátral alebo čo by mesto doteraz tajilo.
 
P. Žilinčárová doručila na Mestský úrad v Žiline dňa 04. 03. 2013 žiadosť o odkúpenie bytu. Podmienkou podania žiadosti o odkúpenie bytu je mať platnú nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú a uhradené nájomné a služby spojené s užívaním bytu. Tieto podmienky boli splnené, takže nevznikol dôvod na neumožnenie odpredaja bytu. V tomto prípade dokonca má nájomca v zmysle platnej legislatívy prednostné právo na odkúpenie bytu, a teda v prípade podanej žiadosti mesto ako vlastník nemôže byt neodpredať takémuto žiadateľovi. Dňa 22.03.2013 bola daná žiadosť odstúpená spoločnosti Bytterm, a. s. na vybavenie.
Odpredaj bytu bol realizovaný dňa 27.06.2013. Kupujúcim už boli obaja manželia Miriam a Pavol Čorbovci.
Ak sa namieta cena za odpredaj bytu, treba povedať, že takáto cena (teda nie trhová) je stanovená priamo zákonom pri bytoch v bytových domoch, postavených do 31.5.1998. Mesto teda nemohlo postupovať inak a predať byt za trhovú cenu, nakoľko zákon hovorí, ako sa stanoví cena v takýchto prípadoch. Toto nie je len prípad hovorcu mesta – ako sa to snažia médiá presadzovať – takto sa postupuje štandardne aj pri iných nájomcoch takýchto domov, čo je možné si jednoducho overiť na webovej stránke Mesta (medzi zverejňovanými zmluvami). Je to teda normálny zákonný postup a rozhodne nejde o ojedinelú výnimku z ceny len preto, že ide o zamestnanca Mesta. Navyše nájomcom bola pôvodne len terajšia manželka hovorcu a nakoľko medzičasom uzavreli manželstvo, stal sa bezpodielovým spoluvlastníkom bytu aj hovorca.
 
Pokiaľ ide o námietku, že o tom nevedeli poslanci – ani nemuseli, nakoľko v prípadoch, keď ide o realizáciu predkupného práva, resp. povinnosti mesta majetok niekomu odpredať, v tom prípade zastupiteľstvo o tomto nerozhoduje. Opäť opakujem, že v tomto období bolo odpredaných viac bytov ďalším občanom mesta.
 
Čo sa týka otázok zaobstarania náhradného nájomného bytu na ulici Ústecká 1674/4 Žilina. Tento bol nadobudnutý na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 004-NNB/2013 medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Mestom Žilina. Byt obsahoval všetky náležitosti zákona č. 261/2011 Z. z. na účel obstarania náhradného nájomného bytu, technickej vybavenosti a pozemku podľa § 2 písm. a), b) a c) zákona. Bola dodržaná zákonom určená výmera bytu a cena na m² bola o 94,07 € nižšia, ako dovoľuje zákon.
 
Byt, ktorý bol pridelený p. Žilinčárovej, nemohol byť použitý ako náhradný nájomný byt, nakoľko nespĺňal podmienky zákona 261/2011 Z. z., nakoľko výmera uvedeného bytu presahovala zákonom stanovené rozmery pre dvojizbový byt. Navyše, ako už bolo spomenuté, uvedený byt sa nezakúpil z prostriedkov Mesta, takže je irelevantné hovoriť o tom, či Mestu má chýbať 60 000 €, keď túto sumu nikdy z vlastných zdrojov na kúpu tohto bytu nevynaložilo.
 
Toľko k faktom.
 
Čo je však zaujímavé na tejto „kauze“ z nášho pohľadu? Nuž zaujímavé je to, že článok v Plus 7 dní vychádza v čase, keď primátor mesta inicioval trestné oznámenie kvôli dôvodným podozreniam z korupcie pri prideľovaní bytov. Otázkou je, komu tak „šliapol na otlak“, že si ten dal prácu, aby prelustroval všetky doteraz pridelené byty a našiel aspoň niečo, čo by stálo za rozmazanie v bulvárnej tlači? Žeby niekomu z tých, ktorých sa trestné oznámenie týka?
 
Zaujímavé je aj to, že týždenník Plus 7 dní zámerne a cielene vytvára obraz netransparentnosti a „tajuplného“ prideľovania bytov a to napriek tomu, že primátor Choma neskrýva, komu sú prideľované byty a že zoznamy bytov pridelených za jeho pôsobenia od roku 2011 (ako prvý primátor od roku 1989) zverejnil na internetových stránkach Mesta?
 
Zaujímavé je, že „investigatívni“ novinári z Plus 7 dní si nedali ani najmenšiu snahu dopátrať sa k informácii o tom, ako sa určuje cena bytov, a už tobôž si nedali snahu naštudovať nejaký zákon – to je príliš veľká nadpráca a článok by už potom nemal potrebnú „šťavu“. A z ničoho nemôžu mať väčší pôžitok, ako na niekoho nakydať, znemožniť, zahanbiť... je to úbohé.
 
Vždy som tvrdil, že nemám nič proti dobrej a poctivej robote novinára. Ak niekto robí niečo zle, nech to verejnosť vie. Alebo ak niekto niečo robí dobre, nech to verejnosť vie. Ale tento článok nemá s dobrou a poctivou robotou novinára nič spoločné..
 ... volebná kampaň sa začala.
 
Aby sme teda uľahčili prácu všetkým novinárom, poskytujeme aj podrobné informácie, ako sa postupuje pri stanovení zostatkovej hodnoty bytu:
 
Cena bytu a pozemku sa vypočítava podľa §§17,18/a,b, 23 zákona č. 182/1993 a novely č. 151/1995
Vychádza sa z obstarávacej ceny domu z ktorej sa odpočíta štátny príspevok /ak na výstavbu predmetného BD bol poskytnutý /. Zohľadňuje sa amortizácia na základe veku domu.
Výsledná hodnota sa delí podlahovou plochou bytov a pivnice a stanoví sa cena za 1 m2.
Následne sa vypočíta cena bytu = obytná plocha bytu x jednotková cena za 1 m2.
Na základe uvedeného zákonu sa poskytuje zľava 30% z ceny /zákon 182/93/ a zľava na základe nariadenia mesta 10%. Táto zľava sa poskytuje len vtedy, ak kupujúci uhradí KZ v plnej výške, teda 100% z ceny, alebo zaplatí 70% z kúpnej ceny a zvyšných 30% splatí do 1 roka od kúpy.
Zľava sa nevzťahuje na tých kupujúcich, ktorí zaplatia 15% z kúpnej ceny a zvyšok splácajú do 10 rokov.
K cene za byt sa pripočíta cena za pozemok a spoločne priestory.
Tá sa stanoví: celková výmera pozemku /m2/ : spoluvlastnícky podiel x 16,60 EUR/cena pozemku v meste Žilina/
Výsledná cena = cena bytu + cena pozemku.
Kupujúci sa v zmluve zaväzuje, že do 10 rokov od kúpy neprevedie byt na tretiu osobu, ako na manželka, deti, vnukov alebo rodičov.
Ak kupujúci poruší záväzok, je povinný uhradiť predávajúcemu zľavu 30% + 10%.
Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých KZ vzniká zo zákona k bytu alebo nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech vlastníka /predávajúceho/.
Kupujúci nadobúda vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľnosti, kde sa na liste vlastníctva v bode C uvedie, že sa zriaďuje záložné právo v zmysle § 15 ods. 1. Zák. č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
 
V roku 2013 boli odpredané byty za nasledovné ceny:
 
Číslo KZ
BD
1-izbový
predajná cena
2-izbový
predajná cena
3-izbový
predajná cena
4-izbový
predajná cena
1304030032013
Veľká okružná
609,54
 
 
 
326210082013
A. Kmeťa
 
849,76
 
 
1665051422013
Nám. L. Fullu
 
 
14 216,59
 
3428060312013
Jedlíkova
4647,76
 
 
 
3111070642013
Tatranská
 
 
 
814,03
3428080522013
Jedlíkova
8056,86
 
 
 
3428080502013
Jedlíkova
 
12043,33
 
 
1674050942013
Ústecká
 
697,60
 
 
 
 
Rok 2012:
 
Číslo KZ
BD
1-izbový
predajná cena
2-izbový
predajná cena
3-izbový
predajná cena
4-izbový
predajná cena
342808552012
Jedlíkova
 
7961,96
 
 
130403532012
Veľká okružná
473,44
 
 
 
342806422012
Jedlíkova
5421,20
 
 
 
13040317
Veľká okružná
473,44
 
 
 
109105042012
Klemensova
1080,53
 
 
 
342806272012
Jedlíkova
4785,33
 
 
 
342804082012
Jedlíkova
5038,70
 
 
 
312034662012
Bajzova
403,34
 
 
 
342804142012
Jedlíkova
7945,83
 
 
 
342808462012
Jedlíkova
7945,83
 
 
 
342804042012
Jedlíkova
4782,78
 
 
 
342806382012
Jedlíkova
 
486,59
 
 
261801232012
Saleziánska
298,51
 
 
 
337441102012
Petzvalova
686,68
 
 
 
095014412012
B. S. Timravy
 
578,94
 
 
342806252012
Jedlíkova
6656,71
 
 
 
342912162012
Jedlíkova
 
 
6213,84
 
163842072012
Ružová
202,25
 
 
 
221920062012
Komenského
245,00
 
 
 
321316602012
Osiková
 
 
996,15
 
309001382012
Smreková
 
 
814,34
 
163842102012
Ružová
202,25
 
 
 
328625452012
Platanová
 
 
1057,26
 
342804062012
Jedlíkova
 
7302,93
 
 
041719272012
Bratislavská
 
494,49
 
 
161701182012
Martinská
 
 
742,81
 
253420302012
Hečkova
382,76
 
 
 
339302132012
Baničova
 
1788,85
 
 
337861302012
Petzvalova
 
 
723,00
 
342910042012
Jedlíkova
 
4432,58
 
 
167803952012
Ľubľanská
361,65
 
 
 
342808562012
Jedlíkova
4341,67
 
 
 
308739332012
Gaštanová
 
 
856,60
 
342808492012
Jedlíkova
4314,48
 
 
 
095014422012
B. S. Timravy
 
495,85
 
 
167206222012
Pittsburgská
352,69
 
 
 
342808452012
Jedlíkova
4336,92
 
 
 
130403452012
Veľká okružná
473,44
 
 
 
100833232012
Republiky
518,09
 
 
 
310401012012
Gerlachovská
854,21
 
 
 
322128202012
Jaseňová
913,96
 
 
 
168111912012
Nanterská
318,43
 
 
 
253418192012
Hečkova
228,08
 
 
 
057002102012
Kysucká
1298,84
 
 
 
218203252012
Puškinova
 
480,18
 
 
342804122012
Jedlíkova
4456,11
 
 
 
322502442012
Platanová
1041,23
 
 
 
130403302012
Veľká okružná
473,44
 
 
 
101410082012
1.mája
413,76
 
 
 
342808592012
Jedlíkova
7920,93
 
 
 
279608672012
Suvorovova
900,19
 
 
 
339408082012
Baničova
2579,43
 
 
 
339304302012
Baničova
 
1788,85
 
 
342806282012
Jedlíkova
5828,59
 
 
 
342806292012
Jedlíkova
6654,95
 
 
 
320531052012
Borová
 
 
992,03
 
339302022012
Baničova
 
1970,62
 
 
346278032012
Mateja Bela
 
 
2481,06
 
346278022012
Mateja Bela
 
 
2475,26
 
 
 
 
 
2586,85
 
346278012012
Mateja Bela
 
 
2481,06
 
346278102012
Mateja Bela
 
 
2576,82
 
346278082012
Mateja Bela
 
 
2472,98
 
346278072012
Mateja Bela
 
 
2717,29
 
346278062012
Mateja Bela
 
 
2465,26
 
346278052012
Mateja Bela
 
 
2552,33
 
342806402012
Jedlíkova
6463,89
 
 
 
051739112012
Bytčica – Pažite
940,88
 
 
 
322503302012
Platanová
 
 
1081,96
 
281147572012
Severná
 
446,03
 
 
346278112012
Mateja Bela
 
 
4330,25
 
296402092012
Závodská cesta
366,46
 
 
 
130403432012
Veľká okružná
571,43
 
 
 
220212542012
A. Bernoláka
386,05
 
 
 
130403392012
Veľká okružná
571,43
 
 
 
259830202012
Jarná
 
554,02
 
 
083408112012
Nám. gen. M.R. Štefánika
 
1023,90
 
 
322505022012
Platanová
 
 
959,57
 
296402022012
Závodská cesta
367,97
 
 
 
308739252012
Gaštanová
 
 
1071,20
 
041719232012
Bratislavská
 
 
811,29
 
130403282012
Veľká okružná
571,43
 
 
 
309001392012
Smreková
 
 
1008,83
 
130403512012
Veľká okružná
500,66
 
 
 
118908012012
Tichá
 
1206,90
 
 
 
 
Rok 2011:
 
Číslo KZ
BD
1-izbový
predajná cena
2-izbový
predajná cena
3-izbový
predajná cena
4-izbový
predajná cena
339408072011
Baničova
 
 
 
3012,51
310317372011
Fatranská
 
 
 
991,60
280420042011
Lichardova
202,72
 
 
 
321316572011
Osiková
 
 
1121,59
 
337859112011
Petzvalova
 
519,40
 
 
297111272011
Bulharská
257,75
 
 
 
083105052011
M.R. Štefánika
258,41
 
 
 
130403352011
Veľká okružná
500,65
 
 
 
128621122011
Fedora Ruppeldta
 
691,51
 
 
170212012011
Pod Hôrkou
 
 
1073,20
 
321904332011
Jaseňová
 
 
882,53
 
167402392011
Ústecká
216,90
 
 
 
342806302011
Jedlíkova
5575,65
 
 
 
062716022011
Fraňa Mráza
 
691,92
 
 
342804152011
Jedlíkova
 
 
 
8174,83 *
342806262011
Jedlíkova
5030,61
 
 
 
342804162011
Jedlíkova
4918,84
 
 
 
342808652011
Jedlíkova
 
 
 
13053,61
342808662011
Jedlíkova
 
 
 
11816,73
327606372011
Dubová
 
 
 
891,26
259636272011
Jarná
 
 
 
493,77
311010432011
Tatranská
 
 
 
750,81
161701072011
Martinská
 
525,83
 
 
321802042011
Jaseňová
 
 
896,90
 
* 5 izieb prerobené NP
 
 
 
 
 
 
 
A na záver ešte jedna vec – dávam do pozornosti všetkým novinárom aj tlačovú správu Mesta z 28.10.2011:
 
TLAČOVÁ SPRÁVA
 
Možnosť zľavy pri odkúpení mestského bytu do 31. decembra 2011
 
Žilina 28. 10. 2011– Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí schválilo 19. septembra 2011 nové všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011, ktorým sa upravujú podmienky odpredaja bytov a nebytových priestorov, ktoré boli postavené výlučne z rozpočtu Mesta Žilina alebo príspevku Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Možnosť zľavy, ktorú Mesto Žilina poskytuje pri odkúpení bytu, si môžu nájomcovia uplatniť do 31. decembra 2011.
 
Je potrebné upozorniť na tú skutočnosť, že možnosť odpredaja sociálnych bytoch postavených zo ŠFRB prichádza do úvahy až po uplynutí 30 rokov od kolaudácie príslušného sociálneho bytového domu. V priebehu letných mesiacov Mesto Žilina zaslalo výzvy nájomcom bytov, ktorí doteraz nepožiadali o prevod bytu v zmysle zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
 
Nájomníci bytov, ktoré je možné odkúpiť, by mali zvážiť možnosť požiadať o odkúpenie bytu aj z toho dôvodu, že možnosť zľavy ktorú Mesto Žilina poskytuje nad rámec zákona, je možné priznať len tým nájomcom, ktorí požiadajú o odkúpenie bytu do 31. decembra 2011. Po tomto termíne je možné stále požiadať o odpredaj bytu, avšak bez poskytnutia vyššie uvedenej zľavy, ktorá je stanovená pre byty na sídlisku Hájik 30% a na sídlisku Vlčince a Solinky 10% z celkovej kúpnej ceny bytu.
 
Žiadosť o prevod bytu je potrebné doručiť správcovi bytov – spoločnosti BYTTERM, a. s., ktorá prevody bytov realizuje.
 
 
 Ing. Igor Choma
 primátor mesta Žilina

 

článok bol zobrazený 4257 krát zdroj: www.zilina.sk