textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 19. september 2018 | meniny: Konštantín

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
plaváreň

19. 09. 2018 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30- -10.00 7 dr.,/šírka 10.30-11.00 8 dr.,/šírka 11.00-12.30 5 dr.,/šírka 12.30-13.00 5,5 dr.,/šírka 13.00-13.30 8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)

19. 09. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

20. 09. 2018 | 06.00-20.00

20. 09. 2018 | ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA - 10. ROČNÍK

celý program
kam dnes

Život v húfoch Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

TRIEDNY NEPRIATEĽ Mestské divadlo Žilina (19:00)

CONT ART Rosenfeldov palác

Deň čistého ovzdušia Námestie A. Hlinku (08:00-18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Detské jasle

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zriadeniach detských jaslí (Formát PDF)

Mesto Žilina prevádzkuje dve zariadenia detských jaslí. Detské jasle zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku. V zariadení Detských jaslí, ul. Veľká Okružná č. 82, je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou – očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné cvičenia) zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí v jasliach. Starostlivosť v zariadeniach detských jaslí sa poskytuje dieťaťu, ktorého rodičia/zákonní zástupcovia vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú na strednej, vysokej škole (dennou formou štúdia). Starostlivosť v zariadeniach detských jaslí sa prednostne poskytuje dieťaťu, ktoré má spolu s rodičom/zákonným zástupcom trvalý pobyt v meste Žilina. V prípade voľnej kapacity v zariadeniach detských jaslí je možné poskytnúť starostlivosť dieťaťu, ktoré má spolu s rodičom/zákonným zástupcom trvalý pobyt mimo mesta Žilina.

Veľká Okružná č. 82
     

Zameranie: na špeciálne ortoptické vady detí, s ktorými sa vykonávajú odborné zrakové cvičenia s ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch za spolupráce MUDr. Zelníkovej.
Kapacita: 50 detí
Kontakt : vedúca Ľubica Hajduková, č. tel.: 041/763 46 13
E-mail: jaslevo@gmail.com 
webwww.jasleokruzna.zilina.sk

Puškinova č. 14
Ul. Puškinova Ul.Puškinova Ul.Puškinova

Kapacita: 55 detí
Kontakt : vedúca Mgr. Silvia Repkovská, č. tel.: 041/7232432,
E-mail: jaslepuskinova@gmail.com
webwww.jaslepuskinova.zilina.sk

Ako vybaviť jasle:
Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí je podanie písomnej „Žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí.“ Tlačivá žiadosti sú dostupné v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (ďalej len „KC MsÚ“) a na webovej stránke mesta Žilina. Vyplnenú žiadosť môže žiadateľ odovzdať osobne do KC MsÚ, resp. do podateľne úradu, tiež zaslať poštou alebo v elektronickej podobe v priebehu celého kalendárneho roka. Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový, v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na MsÚ písomne oboznámi žiadateľa so stanoviskom vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia detských jaslí. Žiadateľ osobne doručí písomné „Oznámenie“ vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia detských jaslí, vedúcej zariadenia detských jaslí, v čo najkratšom čase, ktorá žiadateľovi poskytne podrobné informácie ohľadom nástupu dieťaťa do zariadenia detských jaslí. V prípade, ak dieťa do zariadenia detských jaslí nemôže nastúpiť, žiadateľ je povinný túto skutočnosť ihneď písomne alebo elektronicky oznámiť vedúcej zariadenia detských jaslí, prípadne na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový. Bližšie informácie získate osobne v klientskom centre, telefonicky +421 41 70 63 503 poprípade emailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.

Výška úhrady:

Výšku úhrady upravuje čl. 5 VZN mesta Žilina č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí, ktoré je dostupné na stránke www.zilina.sk.