textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 22. máj 2018 | meniny: Júlia, Juliána

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 05. 2018
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina
23. 05. 2018
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Klub N Krajská knižnica, Žilina (16:30)

Dalibor Bača: Definitívne nedokončené Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Hradná škola Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Aktuality

Dňa 23.04.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné aktualizácie:

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11.

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

Aktualizácia č.5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19.

Aktualizácia č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14.

Aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.


Zverejnenie záverečnej správy z výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 (2. kolo)

Dokument: Formát PDF


Dňa 9.4.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP v časti MZ SR ako SO IROP 2014-2020 zverejnená Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755


Dňa 6.4.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12753

Dňa 06.04.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2018
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264


Dňa 04.04.2018 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené nasledujúce dokumenty:

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 2.0
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=12740

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12741


Dňa 23.3.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená tlačová správa k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluk
Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=12701


Dňa 27.2.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12625


dňa 26.2.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12621


Dňa 21.02.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 20.02.2018 a informácie o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12606

B. Príručka pre prijímateľa, verzia 3.0
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=12607


Dňa 21. decembra 2017 bola na webovej stránke mpsr.sk zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

Dokument je k dispozícii na webovom linku http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124


Dňa 08.12.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12346


Dňa 05.12.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia č.1 oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 04.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12326


Dňa 01.12.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12308

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12309


Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12326


Dňa 23.11.2017 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018.
Dokument je dostupný na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

Dňa 15.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.
Informácia je dostupné na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12241

Dňa 14.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0.
Dokument je dostupný na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1250&navID2=1250&sID=67&id=12236


Dňa 6.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 31.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12202

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja ku dňu 06.12.2017
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12203


dňa 3.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia
Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857


dňa 3.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12196


Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja, ku dňu 04.12.2017.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12197


Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12195


Dňa 26.10.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:
A) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy,
B) Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, ku dňu 27.11.2017.
Informácie sú dostupné na uvedenom webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12173
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12174

Dňa 26.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10., kde došlo k úprave na úrovni MFO BA.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12162

Dňa 25.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.3 a Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1, verzia 1.2.
Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12164
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12163

Dňa 25.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12162

Dňa 20.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12152

Dňa 20.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11
Informácia je dostupná na adrese:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12125

Dňa 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný:
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4
Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857


Dňa 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

Aktualizácia FAQ – pitná voda, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12120


Dňa 19. septembra 2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné dokumenty:

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.9 - dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=12064

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Aktualizácie uvedených výziev sú dostupné na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124


Dňa 18. septembra 2017 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach.
Dokument je k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12063

Najčastejšie kladené otázky ( FAQ ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12050

Najčastejšie kladené otázky ( FAQ ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)
kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11876


Dňa 14.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Metodika – Kritéria pre výber projektov verzia 1.3.
Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1193&navID2=1193&sID=67&id=10714


Dňa 02.8.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9
Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Dokumenty sú dostupné na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966


Dňa 27.7.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11949


Dňa 7. júla 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11831


Dňa 6. júla 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené nasledovné aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) č. IROP-PO2-SC211-2017-17
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11826


Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku č. IROP-PO4-SC431-2017-16
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11827


dňa 28.6.2017 bol na webovej stránke mpsr.sk zverejnený dokument

Najčastejšie kladené otázky FAQ k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku ŠC 4.3.1.

Materiál je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1134


Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12, Prioritná os : 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
(Pdf Dokument )

Dňa 27.6.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené nasledujúce aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11784

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11785

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11786

Aktuálne výzvy podľa oblastí
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1123&navID2=1123&sID=67&id=10970


dňa 26. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782


Dňa 22. 6. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11771


Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11772


Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11773


Dňa 21. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11765


Dňa 20. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.8
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11758


Dňa 19.6.2017 boli zverejnené na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP:

- Metodické usmernenie RO pre IROP č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.0 a
- Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre IROP č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1

Dokumenty sú k dispozícii webovom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1197


Dňa 02.06.2017 bola schválená Príručka pre prijímateľa IROP 2014-2020 - verzia 2.3, ktorá je zverejnená na webovej stránke mpsr.sk: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=11665


VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119
a
Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.1
Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=379&id=11113


Dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593

Dňa 22. 5. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:
Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11591

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11592


Dňa 04. mája 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné dokumenty:

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11505

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509


Dňa 21. apríla 2017 bol na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.

Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128


Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

- AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

- AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

- AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422


Dňa 6. 4. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11407


Dňa 3.4.2017 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.7. Aktuálna verzia dokumentu je k dispozícii na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11381


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita: 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376


Upozornenie
Sprostredkovateľský orgán týmto dáva do pozornosti žiadateľom, že v aktualizovanej Výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl je nesprávne uvedené znenie poznámky pod čiarou č. 4 v aktualizovanom Opise projektu. Správne znenie poznámky č. 4 je uvedené v rámci odpovedí k Najčastejšie kladeným otázkam (FAQ) zverejnených na internetovej stránke MPRV SR v časti: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=10838

Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bola zverejnená na webovej stránke mpsr.sk v záložke Aktuálne výzvy – Výzvy na predkladanie ŽoNFP na uvedenom linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124 dňa 15.3.2017

Najčastejšie kladené otázky - FAQ - k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11219

Najčastejšie kladené otázky – FAQ – k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11220 

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11179

dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia VÝZVY na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v znení Aktualizácie č. 1

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11182


dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11183

dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11181


dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11
Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11180

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č. 1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ:
2.2.1 – Zlepšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dátum vyhlásenia výzvy: 9.1.2017
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=10989

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10948

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10953

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10958

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10957

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954

AKTUALIZÁCIA č.1 k Výzve na predkladanie ŽoNFP pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10912

Príručka k procesu verejného obstarávania
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Metodické usmernenie RO pre IROP č.6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=10955

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie plánov udržateľnej mobility (PUM) vyhlásenej dňa 7.10.2016
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=10882

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10864

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10867

Výzva na na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10863

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10860

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.5
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=10861

Metodické usmernenie č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=10862