textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 22. apríl 2018 | meniny: Slavomír
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 04. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
23. 04. 2018
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

Dalibor Bača: Definitívne nedokončené Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 20.04.2017 | Mariana Bohačiaková - riaditeľka CVČ

Šport v CVČ Kuzmányho 105 Žilina

Filozofia a ciele
Centrum voľného času Kuzmányho 105 Žilina (CVČ v Žiline) už štvrtý školský rok prostredníctvom svojho športového oddelenia vedeného Mgr. Evou Mjartan a v spolupráci so svojimi partnermi zo žilinského športového prostredia realizuje množstvo športových aktivít pre deti od najútlejšieho veku, s prioritným zameraním na deti predškolského a školského veku. Projekt vypracovaný a zavedený do praxe v septembri 2013 vychádza z filozofie "Šport pre všetkých", kladie si za cieľ vyhľadávať a podporovať nové talenty a odborne zabezpečovať pohybové aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže pri minimálnych nákladoch vynakladaných rodičmi. Hlavným zámerom všetkých aktivít pravidelného či príležitostného charakteru je poskytnúť mládeži veľmi dôležitú telovýchovnú a športovú činnosť, priblížiť deťom možnosti športového vyžitia v rôznych športových odvetviach, rozvíjať v nich správne pohybové návyky či prvky súťaživosti, naučiť ich zodpovednosti voči sebe a okoliu. Cieľom všetkých odborných garantov je priviesť už v rannom veku chlapcov aj dievčatá k pravidelnému športovaniu, bez ohľadu na to, akému športu sa budú nakoniec bližšie venovať. Deti sa pod vedením kvalifikovaných trénerov zoznamujú s veľkým množstvom pohybových činností tak, aby sa čo najviac rozvíjala detská motorika, koordinácia, obratnosť a všeobecná pohybová kultúra. Deti sú vedené k tvorivosti, pozitívnemu prístupu, zameraniu sa na riešenia a prekonávanie prekážok, so snahou dať im súčasne priestor prejaviť ich vlastnú osobnosť, nadanie a motiváciu. Cieľom je mať na každom tréningu veľa spokojných detí tešiacich sa na každý ďalší tréning.
 
Rastúci počet športov a športových krúžkov
Do športu v CVČ v Žiline sa od začiatku zapojili najpopulárnejšie športy, pričom táto paleta športov sa postupne rozširuje, a v budúcnosti aj naďalej môže rozširovať, samozrejme v závislosti od materiálnych podmienok vytváraných mestom a samotným CVČ v Žiline. Napriek tomu, že v súčasnosti je najväčším problémom nedostatok vhodných športovísk v meste, pod vedením odborníkov s trénerskými licenciami národných športových zväzov SR sa v školskom roku 2016-2017 reálne vykonávajú športové krúžky a tréningy pravidelného charakteru v 16 športových odvetviach:
 
ATLETIKA
BASKETBAL
BEDMINTON
DŽUDO
FLORBAL
FUTBAL
FUTSAL
HOKEJBAL
KARATE
VOLEJBAL
PLÁVANIE
POTÁPANIE
SQUASH
STOLNÝ TENIS
THAJSKÝ BOX
 
a v 3 prípravných aktivitách:
ODBORNÁ KONDIČNÁ PRÍPRAVA
VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ
TURISTIKA
 
V súčasnosti je do športového oddelenia CVČ v Žiline zapojených 2299 členov s trvalým pobytom v Žiline (1554 chlapcov a 744 dievčat), z toho je 1557 členov do 15 rokov. Je tu reálny predpoklad aj ďalšieho systematického nárastu.
 
Tabuľka vývoja športových krúžkov v CVČ od septembra 2013
počet zapojených športov
počet športových krúžkov
počet
detí
2013/2014
10
49
959
2014/2015
12
78
1162
2015/2016
15
91
1659
2016/2017
18
107
2299
 
Problémy s miestami a termínmi realizácie športových krúžkov
Hlavným športovým a koordinačným centrom športových krúžkov CVČ v Žiline sa stala športová hala pri ZŠ V.Javorku, Hliny 5, Žilina, ktorá počas školského roka je denne maximálne vyťažená množstvom aktivít. Keďže pre športový projekt dlhodobo nie je tento priestor ani zďaleka dostačujúci, súčasne je podľa potreby využívaných aj mnoho ďalších športových objektov najmä pri školských zariadeniach v celej Žiline - okrem základných škôl, kde využívame možnosť bezodplatného prenájmu, aj mnoho ďalších, ktoré nás však stoja nemalé finančné prostriedky. Veľkým problémom je každoročne zabezpečenie dostatočných kapacít a dôstojných priestorov pre výkon jednotlivých športov, s potešením možno konštatovať, že halu pri ZŠ V.Javorku, Hliny 5, Žilina môžeme dnes využívať nielen na futsal, futbal a florbal, ale aj na volejbal a bedminton, kde sme v spolupráci so ZŠ vytvorili vhodné podmienky aj pre tieto športy. Hala si však nevyhnutne vyžaduje vybudovať ďalšie technické zázemie, ktoré je v súčasnosti nedostatočné, či už z pohľadu kapacity technického vybavenia, ale i z pohľadu kapacity návštevnosti pri organizácii najmä detských podujatí, na ktorých sa zúčastňujú s deťmi aj ich rodičia, či starí rodičia.
 
Veľkým problémom je každoročne aj časové nastavenie výkonu športových krúžkov, keď najväčší záujem o realizáciu krúžkov cca v čase medzi 15-tou a 18-tou hodinou, čo však pri súčasných kapacitách športovísk je len veľmi ťažko možné realizovať. Športové krúžky sú počas pracovných dní realizované od skorého popoludnia do večerných hodín, mnohé športové aktivity sú vykonávané aj počas víkendových dní, kedy je naviac na programe množstvo rôznych príležitostných športových súťaží a turnajov. Rozpis činnosti krúžkov, ich jednotlivé označenia, určenie vedúcich, ako aj ďalšie športové aktuality je možné nájsť na www.cvczilina.sk.
 
Významnými aktivitami doplňujúcimi vyššie uvedené športové projekty sú od počiatku športového projektu v CVČ aj školské športové ligy pre žiakov ZŠ a SŠ a mestské športové ligy pre dospelých, ktoré boli v školskom roku 2013/14 organizované CVČ v Žiline a od školského roku 2014/15 sú organizované Základnou školou V.Javorku:

Školská športová liga - ZŠ
(súťaž pre 7.-9. ročník základných škôl, ktoré sú prepojené výsledkovým hodnotením k projektu mesta Žilina "Školská športová liga 1.-6.ročník")

Školská športová liga - SŠ(súťaže pre žilinské stredné školy)

Mestská futsalová liga
(futsalová súťaž pre "sídliskové", pracovné, či "uličné" kolektívy,amatérsky organizované mužstvá či partie)
Každoročne sa do týchto celoročných súťaží zapojí veľké množstvo detí, mládeže i dospelých. Aj všetky tieto súťaže sa hrajú pod metodickou a odbornou garanciou športových zväzov a športových klubov.
 
Odborná garancia
Všetky športové aktivity sú odborne zastrešené úspešnými športovcami a úspešnými športovými kolektívmi zo Žiliny. Najlepší jednotlivci z krúžkov CVČ Žilina tak získavajú reálnu možnosť následne sa venovať príslušnému športovému odvetviu aj v podmienkach žilinských mládežníckych športových klubov a ich centier talentovanej mládeže certifikovaných príslušnými národnými športovými zväzmi.Deti a mládež zapojené do športu v CVČ v Žiline súťažia v regionálnych a miestnych súťažiach pod hlavičkou CVČ a mnohí sa v zastúpení športových klubov svojich odborných garantov presadzujú v republikových i medzinárodných súťažiach, čím reprezentujú nielen CVČ v Žiline, ako aj samotné mesto Žilina. CVČ rozširuje postupe spoluprácu aj priamo s národnými športovými zväzmi. Touto spoluprácou dosahujeme, aby športové krúžky a súťaže boli skutočne vedené odborníkmi, ktorý pre CVČ i ZŠ bez nároku na odmenu zabezpečujú kompletnú metodickú, rozhodcovskú, zdravotnú, či vzdelávaciu funkciu.
 
Vedúca športu
„Do športových krúžkov sa nám od počiatku projektu podarilo zapojiť viac detí, než malo CVČ dovtedy v iných oblastiach, cez športové súťaže sme pritiahli na športoviská ďalšie desiatky ľudí širokej vekovej škály. Mňa teší, že v úzkej súčinnosti s mestom Žilina sme vytvorili priestor pre tú skupinu detí a mládeže, ktorá sa z rôznych dôvodov ešte nemohla alebo už nemôže presadiť v športových kluboch. Našim spoločným cieľom je motivovať aj túto skupinu k pravidelnej športovej činnosti a ja som šťastná, že výsledky v tomto smere sú viditeľné. Verím, že sme aj tých najväčších odporcov presvedčili samotnou prácou a budeme môcť nielen v pokoji pokračovať v rozvoji začatého, ale aj prinesieme na svet aj nové myšlienky."
 
Na záver:
Samotná existencia Centra voľného času  a jeho každodenné pôsobenie v meste je prirodzenou prevenciou pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi súčasného života. V školskom roku 2015/16 v pravidelnej záujmovej činnosti pracovalo 3 385 členov a na príležitostných aktivitách sa zúčastnilo spolu 33 081 účastníkov. Aj z tohto počtu je vidieť, že o našu činnosť je veľký záujem.
Centrum voľného času sa snaží aktívnou činnosťou preukázať svoju opodstatnenosť, svoje poslanie a miesto pri skvalitňovaní života ľudí v meste Žilina.

Fotogaléria

Šport v CVČ Kuzmányho 105 Žilina Šport v CVČ Kuzmányho 105 Žilina Šport v CVČ Kuzmányho 105 Žilina Šport v CVČ Kuzmányho 105 Žilina

článok bol zobrazený 1134 krát zdroj: www.cvczilina.sk