textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 21. jún 2018 | meniny: Alojz
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 06. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina
22. 06. 2018
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 19.04.2017 | ZŠ Limbová

Základná škola Limbová 30 v Žiline – škola s pridanou hodnotou

V školskom roku 2017/2018 opäť otvárame v 1. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním anglic­kého jazyka. V nej sa v rámci vyučova­cieho procesu bude uplatňovať metóda CLIL podporujúca svojimi aktivitami nielen hovorenie, ale aj myslenie v cudzom jazyku.
 
Spolu s predmetom anglický jazyk a záuj­movou činnosťou v školskom klube v anglickom jazyku budú deti v kontakte s týmto jazykom 8 hodín týždenne. Naša škola sa za­pojila do projektu Erasmus + a vybraní pedagógovia sa zúčastnili vo Veľkej Británii odborných kurzov s témou Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
 
Pri vyučovaní matematiky využívame prvky Hejného metódy, ktoré umožňujú deťom vlastnou činnosťou získavať poznatky a zručnosti z matematiky a rozvíjať svoje logické myslenie. Chceme, aby naši žiaci boli úspeš­ní nielen v celoslovenských a medzinárodných meraniach v matematike, ale aj v ďalšom živote. Modernizácia a vytvorenie príjemného pra­covného prostredia pre žiakov sú jedným z cieľov vedenia školy. Všetky kmeňové triedy sú vybavené dataprojektorom a počítačom pripojeným na vysokorýchlostný internet. Žiaci majú k dispozícii špe­ciálne učebne fyziky, biológie, geografie, ateliér výtvarnej výchovy, jazykové a počíta­čové učebne, učebňu labo­ratórnych prác, dielne, cvičný byt, malú a veľkú telocvičňu. Zakladáme školský pozemok, kde deti môžu pestovať úžit­kové rastliny. Vytvárame aj relaxačné zóny pre naše deti.
 
V čajovni Šáločka a v škol­skej čitárni vybavenej kni­hami vhodnými pre školský vek prebiehajú vyučovacie aj záujmové aktivity. Aj vďaka pomoci rodičov sa podarilo úspešne zrekonštruovať terasy pred triedami 1. a 2. ročníka a osadiť lavičky s bezpečnou konštrukciou. Vypracovali sme projekt Fit Park „Limba“, ktorý nám umožní realizovať areál s exteriérovými cvičia­cimi strojmi. Vytvárame pre deti v spolupráci s rodičmi v priestoroch školského átria mini zoo, aby deti mali mož­nosť starať sa o domáce zvie­ratká, pre ktoré dokážeme pripraviť vhodné podmienky.
 
Snažíme sa vytvoriť takéto prostredie pre deti z MŠ Lim­bová a anglickej škôlky Sunri­se, ktoré majú triedy v priestoroch našej školy, a tiež pre zážitkové vyučovanie pred­metov prvouka a prírodove­da na 1. stupni. Vedieme deti k ochrane prírody a životné­ho prostredia. Vytvorili sme projekt Limba separuje, ktorý učí žiakov separovať odpad. Venujeme sa deťom aj v ich voľnom čase, ponúkame 21 záujmových útvarov. Naša školská jedáleň je zrekon­štruovaná, esteticky zariadená s elektronickým čipovým systémom. Podstatné je, že ponúka výbornú a zdravú stravu. Sme otvorenou školou. Zaujímajú nás vaše nápady a názory, o ktorých môžeme hovoriť na spoločných po­dujatiach, ktoré organizuje­me, a tiež radi komunikujeme s vami formou elektronickej žiackej knižky.
 
Naším spoločným cieľom je vytvoriť najlepšie podmien­ky priaznivej atmosféry pre pracovnú a tvorivú činnosť detí, aby sme z nich vychova­li šťastných a úspešných ľudí. Ďalšie informácie nájdete na: www. zslimbovaza.edupage.sk.

Fotogaléria

Základná škola Limbová 30 v Žiline – škola s pridanou hodnotou

článok bol zobrazený 1220 krát zdroj: Radničné noviny