textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 21. august 2017 | meniny: Jana
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 08. 2017
Lekáreň ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
22. 08. 2017
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

21. 08. 2017 | 06.00-20.00
(08.30-09.00 7 dr.,09.00-10.00 6 dr.,10.00-11.00 5 dr.,11.00-12.00 7 dr.,17.00-19.00 6 dr.,)

22. 08. 2017 | 06.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-09.00 6 dr.,10.00-12.00 7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,17.00-19.00 7 dr.,)

celý program
kam dnes

Wired vs. Wireless (Wifi) Budatínsky hrad, Žilina

Drevo, koža, kov Budatínsky hrad, Žilina (10:00-15:00)

Umenie na hrade – Čas výletov Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.


Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 19.04.2017 | ZŠ Limbová

Základná škola Limbová 30 v Žiline – škola s pridanou hodnotou

V školskom roku 2017/2018 opäť otvárame v 1. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním anglic­kého jazyka. V nej sa v rámci vyučova­cieho procesu bude uplatňovať metóda CLIL podporujúca svojimi aktivitami nielen hovorenie, ale aj myslenie v cudzom jazyku.
 
Spolu s predmetom anglický jazyk a záuj­movou činnosťou v školskom klube v anglickom jazyku budú deti v kontakte s týmto jazykom 8 hodín týždenne. Naša škola sa za­pojila do projektu Erasmus + a vybraní pedagógovia sa zúčastnili vo Veľkej Británii odborných kurzov s témou Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
 
Pri vyučovaní matematiky využívame prvky Hejného metódy, ktoré umožňujú deťom vlastnou činnosťou získavať poznatky a zručnosti z matematiky a rozvíjať svoje logické myslenie. Chceme, aby naši žiaci boli úspeš­ní nielen v celoslovenských a medzinárodných meraniach v matematike, ale aj v ďalšom živote. Modernizácia a vytvorenie príjemného pra­covného prostredia pre žiakov sú jedným z cieľov vedenia školy. Všetky kmeňové triedy sú vybavené dataprojektorom a počítačom pripojeným na vysokorýchlostný internet. Žiaci majú k dispozícii špe­ciálne učebne fyziky, biológie, geografie, ateliér výtvarnej výchovy, jazykové a počíta­čové učebne, učebňu labo­ratórnych prác, dielne, cvičný byt, malú a veľkú telocvičňu. Zakladáme školský pozemok, kde deti môžu pestovať úžit­kové rastliny. Vytvárame aj relaxačné zóny pre naše deti.
 
V čajovni Šáločka a v škol­skej čitárni vybavenej kni­hami vhodnými pre školský vek prebiehajú vyučovacie aj záujmové aktivity. Aj vďaka pomoci rodičov sa podarilo úspešne zrekonštruovať terasy pred triedami 1. a 2. ročníka a osadiť lavičky s bezpečnou konštrukciou. Vypracovali sme projekt Fit Park „Limba“, ktorý nám umožní realizovať areál s exteriérovými cvičia­cimi strojmi. Vytvárame pre deti v spolupráci s rodičmi v priestoroch školského átria mini zoo, aby deti mali mož­nosť starať sa o domáce zvie­ratká, pre ktoré dokážeme pripraviť vhodné podmienky.
 
Snažíme sa vytvoriť takéto prostredie pre deti z MŠ Lim­bová a anglickej škôlky Sunri­se, ktoré majú triedy v priestoroch našej školy, a tiež pre zážitkové vyučovanie pred­metov prvouka a prírodove­da na 1. stupni. Vedieme deti k ochrane prírody a životné­ho prostredia. Vytvorili sme projekt Limba separuje, ktorý učí žiakov separovať odpad. Venujeme sa deťom aj v ich voľnom čase, ponúkame 21 záujmových útvarov. Naša školská jedáleň je zrekon­štruovaná, esteticky zariadená s elektronickým čipovým systémom. Podstatné je, že ponúka výbornú a zdravú stravu. Sme otvorenou školou. Zaujímajú nás vaše nápady a názory, o ktorých môžeme hovoriť na spoločných po­dujatiach, ktoré organizuje­me, a tiež radi komunikujeme s vami formou elektronickej žiackej knižky.
 
Naším spoločným cieľom je vytvoriť najlepšie podmien­ky priaznivej atmosféry pre pracovnú a tvorivú činnosť detí, aby sme z nich vychova­li šťastných a úspešných ľudí. Ďalšie informácie nájdete na: www. zslimbovaza.edupage.sk.

Fotogaléria

Základná škola Limbová 30 v Žiline – škola s pridanou hodnotou

článok bol zobrazený 779 krát zdroj: Radničné noviny