textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 20. jún 2018 | meniny: Valéria
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 06. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
21. 06. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Vychutnaj si stáž! Krajská knižnica, Žilina (17:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 15.03.2017 | Mgr. Eva Smolková, riaditeľka ZŠ Karpatská

Základná škola Karpatská patrí medzi najväčšie ZŠ v Žilinskom kraji

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je v súčasno­sti 8 základných škôl a 6 základných škôl s materskou školou. Jednou z najväčších v ce­lom Žilinskom kraji je Základná škola Karpatská na sídlisku Vlčince a svoju históriu píše už 32 rokov.
 
V tomto školskom roku sa dvere školy otvorili pre 105 pra­covníkov a 870 žiakov. Po­čet žiakov však k 9. januáru 2017 vzrástol ešte o 7. Žia­kom sa denne venuje 58 pe­dagógov, 14 vychovávateľov, 5 asistentov učiteľa, školský psychológ i špeciálny pe­dagóg. Tieto čísla svedčia o kvalitnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Školský vzdeláva­cí program je zameraný na vyučovanie cudzích jazykov (anglický jazyk už od 1. ročníka), informačných technológií (informatic­ká výchova od 2. ročníka), programovania (9. ročník), vždy so zreteľom na ro­zvoj a využitie potenciálu každého žiaka. Našim žia­kom ponúkame jazykové laboratórium, gymnastic­kú halu, multimediálnu učebňu, kuchynku, po­čítačové učebne či multifunkčné ihrisko.
 
Rozšírenie vedomostí a zručností pre žiakov je možné aj v popoludňajších hodinách v rámci krúžkov. Aktuálne ponúkame 38 rôznych krúžkov a zapája­me sa do zaujímavých pro­jektov. Dlhodobo u nás fun­guje projekt „Zelená škola“, medzi tie najnovšie patrí projekt s názvom „Jedlá zmena“, zameraný na rozvoj kritického myslenia žiakov a podporu činností sme­rujúcich k zodpovedným zmenám v stravovaní. Šport a aktívny pohyb propagu­je medzi deťmi a mladými ľuďmi projekt „Pohni kostrou“. Súčasťou je aj školský klub detí (ŠKD). Popri klasickej družine máme aj po­hybový ŠKD s oddeleniami zameranými na gymnastiku či fitnes.
 
Žiaci každoročne úspešne absolvujú veľké množstvo tanečných, gymnastických či fitnes pretekov, odkiaľ si odnášajú so sebou nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj vzácne ocenenia. Každo­ročne sa zúčastňujeme ce­loslovenskej školskej súťaže v gymnastickom 4-boji, kde patríme medzi slovenskú špičku. Dôkazom je aj po­sledný získaný titul „majstri Slovenska“ v najstaršej ka­tegórii dievčat 7. – 9. ročníka.
 
Viac informácií o ško­le, projektoch, aktivitách a úspechoch sa dozviete na stránke školy www.zskarpat­ska.edu.sk.

článok bol zobrazený 1659 krát zdroj: Radničné noviny