textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 22. máj 2018 | meniny: Júlia, Juliána
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 05. 2018
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina
23. 05. 2018
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Univerzum / Karol Weisslechner Rosenfeldov palác (09:00-16:00)

Andrej Hvizdák Podlučinský Krajská knižnica, Žilina

Dalibor Bača: Definitívne nedokončené Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 07.03.2017 | Radničné noviny

Bude Rosenfeldov palác novým strediskom kultúry?

Rosenfeldov palác v Žiline prešiel kom­pletnou rekonštrukciou a jeho priestory ožili farbami, čo potešilo nejedno oko návštevníka. Slávnost­né otvorenie sa konalo v septembri minulého roka, kedy sa otvorili jeho brány verejnosti. O budúcnosti paláca a kultúrnych poduja­tiach konajúcich sa v jeho priestoroch sme sa porozprávali s Ivicou Šoškovou, vedúcou Rosenfel­dovho paláca.

 
Po rekonštrukcii dostal Rosenfeldov palác druhú šancu. Priblížte našim čita­teľom, na čo slúži a ako bude využívaná táto budova.
Hlavnou úlohou Rosen­feldovho paláca je kul­túrno-osvetová činnosť zameraná na históriu a sú­časnosť mesta. Palác bude slúžiť najmä na prezentáciu slovenského a zahraničné­ho umenia, významných osobností, skupín, klubov, inštitúcií mesta Žilina. Plánujeme spolupracovať s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti kultúry, histórie a vzdelávania, spoluorga­nizovať kultúrne aktivi­ty v súčinnosti s mestom. V súčasnej dobe sa pri­pravuje stála expozícia di­vadelných bábok. Okrem pravidelných výstav, kon­certov, prednášok a disku­sií sú návštevníkom paláca sprístupnené aj priestory v rámci pravidelných ko­mentovaných prehliadok. Zamerať sa chceme aj na spoluprácu so školami a or­ganizovať tematické workshopy. Okrem kultúrnych a edukatívnych podujatí bude palác slúžiť ako priestor pre reprezentatívne účely me­sta.
 
Vieme, že Rosenfeldov palác funguje od septem­bra 2016 a už ste stihli roz­behnúť rôzne podujatia. O aké ide a čo nové prinesiete v tomto roku?
Tesne po zrekonštruovaní Rosenfeldovho paláca sme ho sprístupnili širokej ve­rejnosti sériou prehliadok a prednášok o jeho histórii. V decembri sme pokrstili knihu Bohumíra Bachraté­ho: Laco Berger: život, tvorba, súvislosti. Od 15. decembra 2016 sa súčasťou Rosenfeldovho paláca sta­la Knihárska dielňa Lidy Mlichovej, ktorú oficiálne otvoril primátor Žiliny. V rámci výstavného programu pod kurátorským vedením Pala Chomu v januári za­čala prvá výstava – „Písmo a typografia na Slovensku v 20. storočí. Začalo sa to Cyrilom a Metodom“, ktorú je možné vidieť do 10. marca. Výber fotogra­fií z legendárneho projektu FARM SECURITY ADMI­NISTRATION, mapujúce­ho život amerického juhu počas hospodárskej krízy v rokoch 1935 – 1943, bude ďalšou výstavou v tomto roku. Spolu s Palom Cho­mom ju otvorí autor kon­cepcie a kurátor výberu fotografií Radovan Kodera dňa 20. marca o 17.00 hod.
 
V aktuálnom programe pripravujeme cyklus hu­dobných večerov prezen­tujúcich klasickú, jazzovú a súčasnú hudbu v spo­lupráci s konzervatóriom, Štátnym komorným orchestrom, základnými umelec­kými školami, ako aj hudob­nými telesami pôsobiacimi nielen v meste Žilina, ale aj v rámci Slovenska. Ďalšou nosnou témou sú odbor­né prednášky dotýkajúce sa histórie mesta. V rám­ci moderovaných večerov dostanú priestor významné osobnosti pôsobiace v oblasti kultúry – výtvar­níci, fotografi, dokumen­taristi, filmári, hudobníci a pod., aby predstavili svo­ju tvorbu. V súčasnej dobe pripravujeme projekt Ge­nius Loci Žilina. Ide najmä o výskumnú činnosť sme­rujúcu k zachovaniu faktov o činnosti inštitúcií, ktoré v meste pôsobili alebo pôso­bia, ústami ľudí, ktorí boli s ich činnosťou priamo spojení – Klub amatérske­ho filmu, Divadlo Maják, založenie Ľudovej školy umenia Árvaya, Klub mlá­deže, divadelný a drama­tický odbor Ľudovej školy umenia, Bábkové divadlo a pod. Touto činnosťou bu­deme vytvárať filmový ar­chív, kde sa budeme snažiť zachovať všetky dostupné informácie, fotodokumen­táciu, prípadne dobové au­diovizuálne záznamy, ktoré si budú môcť návštevníci paláca pozrieť. Prvé poduja­tie Genius Loci Žilina sa us­kutočnilo 22. februára 2017 s témou – Žilinský festival fašiangových masiek.

 
Prejavuje verejnosť záujem navštíviť Rosenfeldov palác? Aké sú najčastejšie otázky a čo vás vie prípadne zaskočiť?
Od otvorenia sa stretáva­me s veľkým záujmom o prednášky a komentované prehliadky v denných, ako aj večerných hodinách. Teší nás aj plná sála pri koncer­toch. Medzi návštevníkmi boli pamätníci, ktorí sa v paláci narodili, žili tu ur­čitú dobu alebo trávili svoj voľný čas. Je pre nás zaují­mavé počúvať ich príbehy v spojitosti s touto budo­vou, ktoré dokresľujú me­niacu sa funkciu paláca a využívanie jeho priestorov v rozličných obdobiach.
 
V dnešnej dobe je veľa ci­vilných sobášov, je možnosť zosobášenia sa v paláci? Ak áno, v čom by to bolo výni­močné?
Možnosť organizovania sobášov v Rosenfeldovom paláci je vo fáze prípravy, po doriešení organizačno-te­chnického zabezpečenia bude verejnosť včas infor­movaná o podmienkach. Myslíme si, že táto možnosť bude snúbencami vítaná, pretože už evidujeme záujem o sobáš v krásnych

článok bol zobrazený 1102 krát zdroj: Radničné noviny / foto: Marek Jančúch