textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 26. máj 2017 | meniny: Dušan
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 05. 2017
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina
27. 05. 2017
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

26. 05. 2017 | 06.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.00 7 dr.,/šírka 09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30-10.30 3 dr.,/šírka 10.30-11.00 2 dr., /šírka 11.00-11.30 4 dr.,/šírka 11.30-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 5,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 6 dr.,13.30-14.00 7 dr.,14.00-14.30 6 dr., 14.30-15.00 7 dr.,)

26. 05. 2017 | 18.00-20.30 večerné plávanie

27. 05. 2017 | 06.00-19.30
(08.00-10.00 4 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 17.30-19.30 4,5 dr.,/šírka)

27. 05. 2017 | 19.30-20.30 Vodné pólo muži: Žilina - Komárno extraliga

27. 05. 2017 | (Počas zápasu bazén pre verejnosť zatvorený.)

celý program
kam dnes

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI Cinemax, Žilina (18:20, 20:30)

Strážcovia galaxie 2 2D Cinemax, Žilina (19:50)

DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou 2D Ster Century Cinemas (13:40, 15:10)

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU Cinemax, Žilina (15:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 07.03.2017 | Radničné noviny

Bude Rosenfeldov palác novým strediskom kultúry?

Rosenfeldov palác v Žiline prešiel kom­pletnou rekonštrukciou a jeho priestory ožili farbami, čo potešilo nejedno oko návštevníka. Slávnost­né otvorenie sa konalo v septembri minulého roka, kedy sa otvorili jeho brány verejnosti. O budúcnosti paláca a kultúrnych poduja­tiach konajúcich sa v jeho priestoroch sme sa porozprávali s Ivicou Šoškovou, vedúcou Rosenfel­dovho paláca.

 
Po rekonštrukcii dostal Rosenfeldov palác druhú šancu. Priblížte našim čita­teľom, na čo slúži a ako bude využívaná táto budova.
Hlavnou úlohou Rosen­feldovho paláca je kul­túrno-osvetová činnosť zameraná na históriu a sú­časnosť mesta. Palác bude slúžiť najmä na prezentáciu slovenského a zahraničné­ho umenia, významných osobností, skupín, klubov, inštitúcií mesta Žilina. Plánujeme spolupracovať s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti kultúry, histórie a vzdelávania, spoluorga­nizovať kultúrne aktivi­ty v súčinnosti s mestom. V súčasnej dobe sa pri­pravuje stála expozícia di­vadelných bábok. Okrem pravidelných výstav, kon­certov, prednášok a disku­sií sú návštevníkom paláca sprístupnené aj priestory v rámci pravidelných ko­mentovaných prehliadok. Zamerať sa chceme aj na spoluprácu so školami a or­ganizovať tematické workshopy. Okrem kultúrnych a edukatívnych podujatí bude palác slúžiť ako priestor pre reprezentatívne účely me­sta.
 
Vieme, že Rosenfeldov palác funguje od septem­bra 2016 a už ste stihli roz­behnúť rôzne podujatia. O aké ide a čo nové prinesiete v tomto roku?
Tesne po zrekonštruovaní Rosenfeldovho paláca sme ho sprístupnili širokej ve­rejnosti sériou prehliadok a prednášok o jeho histórii. V decembri sme pokrstili knihu Bohumíra Bachraté­ho: Laco Berger: život, tvorba, súvislosti. Od 15. decembra 2016 sa súčasťou Rosenfeldovho paláca sta­la Knihárska dielňa Lidy Mlichovej, ktorú oficiálne otvoril primátor Žiliny. V rámci výstavného programu pod kurátorským vedením Pala Chomu v januári za­čala prvá výstava – „Písmo a typografia na Slovensku v 20. storočí. Začalo sa to Cyrilom a Metodom“, ktorú je možné vidieť do 10. marca. Výber fotogra­fií z legendárneho projektu FARM SECURITY ADMI­NISTRATION, mapujúce­ho život amerického juhu počas hospodárskej krízy v rokoch 1935 – 1943, bude ďalšou výstavou v tomto roku. Spolu s Palom Cho­mom ju otvorí autor kon­cepcie a kurátor výberu fotografií Radovan Kodera dňa 20. marca o 17.00 hod.
 
V aktuálnom programe pripravujeme cyklus hu­dobných večerov prezen­tujúcich klasickú, jazzovú a súčasnú hudbu v spo­lupráci s konzervatóriom, Štátnym komorným orchestrom, základnými umelec­kými školami, ako aj hudob­nými telesami pôsobiacimi nielen v meste Žilina, ale aj v rámci Slovenska. Ďalšou nosnou témou sú odbor­né prednášky dotýkajúce sa histórie mesta. V rám­ci moderovaných večerov dostanú priestor významné osobnosti pôsobiace v oblasti kultúry – výtvar­níci, fotografi, dokumen­taristi, filmári, hudobníci a pod., aby predstavili svo­ju tvorbu. V súčasnej dobe pripravujeme projekt Ge­nius Loci Žilina. Ide najmä o výskumnú činnosť sme­rujúcu k zachovaniu faktov o činnosti inštitúcií, ktoré v meste pôsobili alebo pôso­bia, ústami ľudí, ktorí boli s ich činnosťou priamo spojení – Klub amatérske­ho filmu, Divadlo Maják, založenie Ľudovej školy umenia Árvaya, Klub mlá­deže, divadelný a drama­tický odbor Ľudovej školy umenia, Bábkové divadlo a pod. Touto činnosťou bu­deme vytvárať filmový ar­chív, kde sa budeme snažiť zachovať všetky dostupné informácie, fotodokumen­táciu, prípadne dobové au­diovizuálne záznamy, ktoré si budú môcť návštevníci paláca pozrieť. Prvé poduja­tie Genius Loci Žilina sa us­kutočnilo 22. februára 2017 s témou – Žilinský festival fašiangových masiek.

 
Prejavuje verejnosť záujem navštíviť Rosenfeldov palác? Aké sú najčastejšie otázky a čo vás vie prípadne zaskočiť?
Od otvorenia sa stretáva­me s veľkým záujmom o prednášky a komentované prehliadky v denných, ako aj večerných hodinách. Teší nás aj plná sála pri koncer­toch. Medzi návštevníkmi boli pamätníci, ktorí sa v paláci narodili, žili tu ur­čitú dobu alebo trávili svoj voľný čas. Je pre nás zaují­mavé počúvať ich príbehy v spojitosti s touto budo­vou, ktoré dokresľujú me­niacu sa funkciu paláca a využívanie jeho priestorov v rozličných obdobiach.
 
V dnešnej dobe je veľa ci­vilných sobášov, je možnosť zosobášenia sa v paláci? Ak áno, v čom by to bolo výni­močné?
Možnosť organizovania sobášov v Rosenfeldovom paláci je vo fáze prípravy, po doriešení organizačno-te­chnického zabezpečenia bude verejnosť včas infor­movaná o podmienkach. Myslíme si, že táto možnosť bude snúbencami vítaná, pretože už evidujeme záujem o sobáš v krásnych

článok bol zobrazený 560 krát zdroj: Radničné noviny / foto: Marek Jančúch