textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 18. január 2021 | meniny: Bohdana
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 01. 2021
Lekáreň KALAMED, A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
19. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, 1. mája 1016/4, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

Foto Rek, tajomstvo jedného kufra Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
04.11.2011

Otázky a odpovede zo stretnutia primátora mesta s občanmi

Primátor mesta Ing. Igor Choma sa 5. októbra 2011 o 16. hodine stretol vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline na verejnom stretnutí s občanmi mesta.
Na stretnutí sa pýtali občania primátora otázky osobne, ale pre krátkosť času zostali niektoré nezodpovedané, preto ich odovzdali vedeniu mesta písomne.

Časť A: Problémy, na ktoré sa občania pýtali osobne, priamo na stretnutí :

 1. Mestská časť Bytčica – spoločnosť Carmel Auto, s.r.o.- činnosť, ktorou sa zaoberá spoločnosť znepríjemňuje život občanom žijúcim pri prístupovej ceste k spoločnosti (arogantný prístup vodičov, nadmerný hluk). Uvedený problém existuje už od roku 2008 a potrebuje okamžité riešenie.

Mesto Žilina v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou podniká súbežne niekoľko opatrení. Požiadali sme Okresný dopravný inšpektorát PZ o stanovisko k určeniu dopravného značenia na ulici Na stanicu v Žiline - Bytčici - t.j. Zákaz vjazdu vozidiel nad 12 t na tejto ulici. Písomné oznámenie o tomto opatrení dostala firma Carmel auto s.r.o. začiatkom októbra 2011 s tým, aby si vyriešila nákladnú dopravu do firmy cez ul. Kamennú. Okrem toho sme dopravný inšpektorát požiadali aj o vykonávanie kontrol motorových vozidiel z dôvodu enormného navýšenia kamiónovej dopravy, prašnosti, hluku a neoprávneného používania zvukových výstražných znamení. Túto istú žiadosť sme zaslali aj na Krajský dopravný inšpektorát. Súbežne rokujeme s majiteľmi súkromných pozemkov o možnosti vybudovania náhradnej komunikácie využitím Bytčickej cesty, aby formou vecného bremena súhlasili s jej využívaním verejnosťou. Okresný dopravný inšpektorát nesúhlasil s navrhnutým riešením - zákazu vjazdu motorových vozidiel nad 12 t na ul. Na stanicu. Plánujeme stretnutie zástupcov Mestského úradu v Žiline s vedením spoločnosti Carmel auto a spoločnosti Walmark za účelom možnosti prejazdu vozidiel cez pozemok Walmark s napojením na Kamennú ulicu.
 
2. Mestská časť Závodie – podnikateľ podnikajúci s nápojmi  v obytnej zóne strpčuje obyvateľom v okolí firmy život nadmerným hlukom a prevádzkou nákladných vozidiel. Postavil si novú cestu k objektu, čím poškodil jestvujúci chodník.
Podľa poskytnutých údajov od občianky mestskej časti Závodie sa nám podarilo identifikovať spomínanú prevádzku. Na pozemkoch – p.č. KN-C 101/5, 101/6 k. úz. Závodie bola opravená povrchová úprava prístupu a spevnenej plochy, ktorá bola v minulosti poškodená. Úpravou tohto prístupu sa opravil aj priľahlý chodník na ul. J. Závodského. Chodník aj prístup na spevnenú plochu je v súkromnom vlastníctve p. Koberu. Povrchová úprava prístupu aj chodníka je z cementobetónu. 
3. Výhrada občana mestskej časti Vranie k členstvu poslancov MZ v orgánoch spoločností s účasťou mesta. Konkrétny prípad - poslanec za mestskú časť Vranie chce pohotovostný fond obvodu použiť celý na dotáciu Mestského hokejového klubu.
Po preverení podnetu občana z volebného obvodu č. 8 bolo zistené nasledovné: Pohotovostný zdroj (fond) pre mestský výbor č. 8 je 3.650 EUR na kalendárny rok. Jeho použitie je na rozhodnutí poslancov MZ v danom obvode. Účel použitia pridelených finančných prostriedkov musí byť odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru v príslušnej mestskej časti. Pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami sa musia poslanci MZ riadiť zásadami použitia pohotovostných zdrojov z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach. Po prešetrení použitia pridelených finančných prostriedkov poslancami volebného obvodu č. 8 v roku 2011 bolo zistené, že boli použité v zmysle zásad, účelne vo vlastných mestských častiach. V prípade záujmu občanov je možné prísť na Mestský úrad v Žiline a oboznámiť sa s konkrétnymi položkami platenými z daného pohotovostného zdroja. Žiadne prostriedky z pohotovostného fondu neboli použité na dotáciu MsHK.
4. Návrh občana mestskej časti Vranie - zvážiť možnosť skrátenia poslaneckej odmeny poslancom MZ, na ktorých sa občania sťažujú, lebo nie sú spokojní s ich prácou.
Na podnet reagoval primátor mesta na stretnutí s občanmi:
K uvedenej skutočnosti treba podotknúť, že poslancov MZ si za jednotlivé volebné obvody zvolili priamo občania v komunálnych voľbách. Zvolení poslanci by vo svojom štvorročnom poslaneckom pôsobení mali zastupovať a riešiť požiadavky a problémy občanov, ktorí ich zvolili. Ak zvolený poslanec nenaplní očakávania, ktoré do nich ich voliči v obvode vložili, mali by si v ďalších voľbách zvoliť niekoho, kto by ich potreby a záujmy zastupoval lepšie. Zníženie poslaneckej odmeny upravujú Zásady odmeňovania poslancov MZ v Žiline len v prípade, že sa poslanec nezúčastní na zasadnutí MZ. 
5. Občan mestskej časti Vranie sa zaujímal, koľko finančných prostriedkov vynakladá Mesto Žilina na propagáciu v médiách.
V roku 2011 bolo použitých 14.582,06 €. Z toho 13.500 € na Reláciu Mesto v TV Patriot 3 x 4 500 € (platná zmluva pretrvávajúca z predchádzajúceho obdobia), a zvyšných 1.082,06 € na propagáciu v ostatných médiách.
6. Občan mestskej časti Vranie položil otázku: Čo plánuje Mesto realizovať v oblasti voľnočasových aktivít v mestských častiach, napr. výstavba detských ihrísk?
Na otázku odpovedal primátor mesta na stretnutí s občanmi:
Mesto Žilina priebežne investuje v rámci finančných možností do existujúcich detských ihrísk finančné prostriedky na ich postupnú rekonštrukciu a obnovu. Pravidelne sa vymieňa piesok v pieskoviskách, opravujú sa vandalmi poškodené hojdačky, preliezky ... V súčasnosti sa pripravuje väčší projekt na revitalizáciu Lesoparku Chrasť. Mesto založilo nadáciu na to, aby bolo možné aj prostredníctvom sponzorov nazbierať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na čo najväčšiu obnovu a skrášlenie lesoparku.
7. Aké sú plány s trávnatou plochou na rozhraní sídliska Solinky a mestskej časti Hliny?
Na otázku odpovedal primátor mesta a architekt mesta na stretnutí s občanmi:
V uvedenom priestore Mesto Žilina nevlastní a ani nevlastnilo žiadne pozemky. Tie sú vo vlastníctve súkromných majiteľov - reštituentov, resp. nových majiteľov - kupcov. Výstavbu obchodného domu na tomto mieste schválilo ešte predchádzajúce vedenie mesta a nie je v súčasnosti možnosť to už zvrátiť. Máme informácie, že na zvyšných parcelách investori plánujú výstavbu ďalších obchodných domov. Mesto Žilina má len obmedzené možnosti zabránenia tejto výstavbe. Ak investor splní všetky legislatívne podmienky stanovené zákonom, ne je možné mu z dôvodu nesúhlasu neudeliť stavebné povolenie. Ak by sa mesto aj pre takýto krok rozhodlo, v následnom súdnom konaní by bolo investorovi dané za pravdu a Mesto Žilina by muselo vyplatiť investorom obrovské finančné prostriedky za ušlý zisk. I napriek obmedzeným možnostiam konania vo veci, primátor mesta pozastavil aktivity na tomto území do času, kým investor nepredloží projekt, ktorý je pre obyvateľov tejto časti mesta atraktívny aj z pohľadu zelene.
8. Plánuje Mesto Žilina využiť Sedláčkov sad na výstavbu?
Na otázku odpovedal primátor mesta na stretnutí s občanmi:
S touto otázkou sa na mesto obracajú občania v poslednej dobe dosť často. OC Mirage by vraj malo záujem rozšíriť podzemné parkovisko aj pod týmto parkom. Primátor mesta Igor Choma verejne niekoľkokrát deklaroval, že pokiaľ bude primátorom on, nedovolí, aby sa vôbec o takomto niečom čo i len uvažovalo. Park musí navždy zostať parkom. Ak by sa aj malo ísť do akejkoľvek výstavby, muselo by to byť podrobne odkomunikované vo verejnej diskusii, kde primátor rozhodne bude akceptovať názory prevažnej väčšiny Žilinčanov.
9. Občan sídliska Hájik: Psíčkari na sídlisku Hájik znečisťujú zelené plochy, ktoré sú denno-denne kontaminované exkrementami psov. Navrhuje vyčleniť na tento účel v jednotlivých mestských častiach a hlavne sídliskách osobitné ohradené priestory a prijať VZN, ktoré by riešilo uvedenú problematiku.
Dňa 22.06.2011 nadobudlo účinnosť VZN č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina, v ktorom boli sprísnené podmienky vodenia psov na verejných priestranstvách. Napr. osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti, prípadne špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a na vyžiadanie mestskej polície sa nimi preukázať. Mestská polícia bude vykonávať dôslednejšiu a častejšiu kontrolu dodržiavania VZN na sídliskách. Mesto pripravilo návrh lokalít, ktoré budú označené tabuľkou: Zákaz vstupu so psom. Zároveň sa pripravujú miesta, ktoré budú vyčlenené na venčenie psov.
10. Schodisko z Hájika do Závodia je najmä v piatok a v sobotu v nočných hodinách miestom schádzania sa mladistvých, ktorí rušia nočný kľud, ničia majetok mesta (rozbíjajú osvetlenie), požívajú alkoholické nápoje, prípadne návykové látky. K uvedeným problémom dochádza frekventovane a občan nevidí žiadnu aktivitu zo strany Mestskej polície.
Na podnet občana reagoval náčelník Mestskej polície na stretnutí s občanmi: 
Na sídlisku Hájik je denne stála 24 hodinová hliadka MP. Jej hlavným zameraním v nočných hodinách sú aj uvedené schody pod Slnečným námestím. Mestská polícia už má aj konkrétne výsledky zistených priestupkov na úseku verejného poriadku. Na podnet občanov sa tam uvedená hliadka vie vo veľmi krátkom čase dostaviť. V projekte rozšírenia kamerového systému mesta Žilina je návrh na umiestnenie kamery práve v uvedenom priestore.  
11. Večierka JOVOS na Kubínskej ulici pred vchodom 8,9,10 na Vlčincoch neplní účel obchodu, ale pohostinstva. Pred večierkou sa stretávajú konzumenti alkoholu, ktorí rušia nočný kľud, poškodzujú súkromný majetok, prespávajú na verejnom priestranstve a spôsobujú znečisťovanie okolia. Občan navrhuje zrušiť večierku, ktorá nemá pre občanov žiadnu prioritu a na priestranstve vybudovať parkovacie miesta.
Prevádzkovateľovi večierky bol zo strany Mestského úradu v Žiline zaslaný list s uvedením všetkých sťažností na prevádzku JOVOS, prednesených na stretnutí občanov s primátorom mesta. Zároveň bola zaslaná žiadosť náčelníkovi Mestskej polície s požiadavkou intenzívnej kontroly uvedenej prevádzky v súvislosti s dodržiavaním VZN č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.
12. Podnet podpredsedníčky Zväzu zdravotne postihnutých: Zmeniť časové rozmedzie pre starých ľudí nad 70 rokov, ktorí majú prepravu na MHD zdarma mimo rannej prepravnej špičky pracovných dní od 5.00 - 8.00 hod. Navrhla zmenu od 5.00 - 7.00 hod. s odôvodnením, že starí ľudia chodia k lekárom na odber krvi, ktorý sa obvykle vykonáva práve v čase od 7.00 hod.
Na otázku odpovedal riaditeľ Dopravného podniku mesta Žilina na stretnutí s občanmi:
• odbery krvi a návšteva lekára nie sú každodenné, naproti tomu  existuje „lákadlo“ cestovať bezplatne,
• cestujúci nad 70 rokov majú možnosť zakúpiť si zľavnený cestovný lístok so zľavou 30% resp.36%,
• navyše mnoho cestujúcich z tejto kategórie má aj preukaz  ŤZP, ktorý im umožňuje cestovať za „evidenčné“ cestovné vo výške 0,033€ za jednu jazdu,
• umožnenie bezplatného cestovania pre občanov nad 70 rokov bez obmedzenia, by mohlo spôsobiť, že na niektorých spojoch v rannej špičke by sa do vozidiel nedostali cestujúci, ktorí potrebujú cestovať za prácou a do školy; takýto druh CL máme v databáze DPMŽ evidovaný v počte 6195
13. Podnet podpredsedníčky Zväzu zdravotne postihnutých: Chodník od Polikliniky ŽILPO na Vlčincoch k zástavke je rozbitý, je odrezané zábradlie.
Mesto Žilina preverilo skutočný stav a zabezpečilo, že zábradlie bude nainštalované ešte v tomto roku. Rekonštrukciu chodníka zaradilo do plánu investícií na rok 2012.
14. Otázka podpredsedníčky Zdravotne postihnutých: Prečo v meste Žilina platia cestovné na MHD občania, ktorí sú držiteľom preukazu ZŤP, keď v meste Bratislava títo občania neplatia.
Odpoveď riaditeľa DPMŽ:                                                  
• tarifu MHD schvaľuje mestské zastupiteľstvo a nie je podmienkou, že všade na Slovensku budú podmienky pre rôzne skupiny cestujúcich rovnaké,
• evidenčné cestovné vo výške 0,033€ za jednu jazdu naozaj nie je vysoké,
• v DPMŽ máme evidovaných cca 4000 cestujúcich, ktorí využívajú takýto druh zľavy, pričom často krát ide o ekonomicky aktívnych (zamestnaných) občanov, ktorí si prejazdia stanovený polročný limit jázd veľmi rýchlo a potom si kupujú zľavnené cestovné. V prípade, že by sa im umožnilo cestovať bezplatne išlo by o výrazný úbytok tržieb
.
15. Podnet podpredsedníčky Zväzu zdravotne postihnutých: Zvýšiť frekvenciu premávky trolejbusu č. 5 medzi sídliskom Vlčince a nemocnicou.
Odpoveď riaditeľa DPMŽ:                                                  
• Dopravný podnik je viazaný zmluvou s mestom Žilina, v ktorej je zazmluvnený objem ročného kilometrického priebehu,
• v prípade navýšenia počtu km na linke č. 5, by sme tieto km museli na inej linke ubrať,
• interval na linke č. 5 je každých 20 minút, navyše je doplnený odchodmi linky č. 6,
• návšteva lekára nie je každodennou záležitosťou a navyše ide o plánovanú činnosť, ktorej sa dá prispôsobiť aj čas odchodu liniek premávajúcich do nemocnice.
16. Otázka občana sídliska Hájik: Mesto vyriešilo problematiku voľného pohybu diviakov na sídlisku Hájik vybudovaním oplotenia, avšak diviaky si našli cestu z druhej strany sídliska. Ako bude mesto riešiť tento problém?
Na otázku odpovedal primátor mesta na stretnutí s občanmi:
Mesto Žilina rieši tento problém dlhodobo. Najskôr sa rozhodlo pre humánnejšiu cestu, a to oplotenie západnej časti Hájika. Zabráneniu prístupu diviakov oplotením spôsobilo, že sa presunuli do sadu medzi Hájikom a Závodím. Vzhľadom k tomu, že Mesto Žilina nechce tento problém riešiť postupným oplotením celého sídliska, rozhodlo sa pre radikálne riešenie. Toto riešenie sa bude realizovať prostredníctvom poľovného združenia v mesiaci november 2011 radikálnym spôsobom.
17. Otázky občana sídliska Hájik: Prečo zo sídliska Hájik zo zastávky "Stodolova" premávajú o 7.19 hod. dva dlhé trolejbusy č.7? V akých strategických miestach sa osádzajú automaty na cestovné lístky? Podľa akého kritéria je určené, na ktorých linkách premávajú dlhé alebo krátke trolejbusy, resp. autobusy?
Odpoveď riaditeľa DPMŽ:                                                 
• spoj linky č. 7 s odchodom je tzv. žiacky spoj posilnený z dôvodu vysokého dopytu na prepravu žiakov a študentov, ktorí sa potrebujú prepraviť na základné školy na sídlisku Vlčince (Martinská, Karpatská, a Sv. Gorazda), osemročné Gymnázium Varšavská a študenti ŽU na univerzitu na Veľkom Dieli. Priemerný počet cestujúcich na tomto spoji v týchto 2 vozidlách je 219 cestujúcich,
• automaty na cestovné lístky sa osádzajú v miestach, kde je zvýšený počet cestujúcich (tzv. silné zastávky - sídliská, centrum mesta a pod.), resp. na miestach, ktoré sú strategické pre určitú spádovú oblasť a nie je možné kúpiť si lístok v stánku, predajni s rozličným tovarom, bufetoch a pod. Skúmame počty označených papierových CL vo vozidlách na jednotlivých zastávkach.
• nasadzovanie krátkych a kĺbových trolejbusov realizujeme na základe analýz z palubných počítačov a počtov označených CL na jednotlivých linkách.
18. Podnet občana mesta: Mesto by malo mať snahu riešiť problematiku vjazdu motorových vozidiel do starej časti mesta - do pešej zóny. Občan priložil i fotodokumentáciu s návrhom možného riešenia.
Na otázku odpovedal primátor mesta na stretnutí s občanmi:
Dňa 11.10.2011 nadobudlo účinnosť  nové VZN č. 15/2011 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V uvedenom VZN sa upravujú časy vstupov do pešej zóny, sadzba dane za vjazd, sprísňujú sa podmienky na udeľovanie povolení na vjazd do pešej zóny, vozidlá môžu parkovať len na miestach označených zvislým dopravným značením.
19. Podnet občana mesta: Navrhol vo VZN č. 3/2011 upraviť možnosť zákazu vodenia psov do mestských parkov osadením značky "vstup so psom zakázaný". Navrhol vyčleniť priestory určené na vodenie psov.
Platné VZN č. 3/2011 upravuje vo všeobecnosti zákaz vodenia psov na miestach označených značkou zákazu vstupu so psom. Mesto má pripravený zoznam pozemkov, kde bude platiť zákaz vodenia psov.
20. Podnet občana mesta: Poukázal na fenomén, ktorým je enormná krádež odkvapových rýň v centre mesta v nočných hodinách, pričom hliadky Mestskej polície vykonávajú v nočných hodinách obhliadku mesta autom, nie peši.
Na základe týchto informácií bude Mestská polícia v centre mesta zabezpečovať zvýšený pohyb hliadok .
21. Podnet občana: Zabezpečiť na Národnej ulici, ktorá je hlavnou pešou trasou mesta, opravu dlaždíc poškodených vjazdom motorových vozidiel.
Mesto Žilina pripravuje objednávku Oddelenia architekta mesta MÚ v Žiline na architektonickú štúdiu komplexnej rekonštrukcie časti pešej zóny Národná ulica v mesiaci november 2011. Predmetom návrhu bude aj riešenie spevnených plôch, sadové úpravy, letné terasy, kiosky, osvetlenie a prvky mestského interiéru.    
22. Podnet občana sídliska Vlčince: Poukázal na vandalizmus v lesoparku a požiadal o intenzívnejšie hliadkovanie lesoparku Mestskou políciou, najmä vo večerných hodinách, nie však autom, ale peši. Poďakoval vedeniu Mesta za záujem obnoviť a revitalizovať lesopark.
Hliadkovanie v lesoparku je vykonávané denne hlavne v podvečerných a večerných hodinách, kedy sa na mieste zdržiava mládež. Motorizovanou hliadkou je lesopark hliadkovaný iba v prípade narušenia chráneného objektu napojeného na pult centrálnej ochrany MP.(PJ s občerstvením).
23. Podnet občana sídliska Vlčince: Poukázal, že je potrebné prehodnotiť vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom pozemku tenisového areálu na Vlčincoch a Uznesenie MZ prijaté k návrhu na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince.
Mestské zastupiteľstvo sa na svojom rokovaní dňa 17.10.2011 súťažou opätovne podrobne zaoberalo, pričom bolo prijaté uznesenie o zrušení pôvodnej súťaže a vyhlásení novej s korekciou údajov o výmere prenajímaného pozemku. V danej záležitosti sa uskutočnilo dňa 27.10.2011 stretnutie s doterajším nájomcom tenisových kurtov a rokovanie na úrovni primátora mesta.
24. Občianka z Bulváru: Poďakovala sa vedeniu Mesta za vyriešenie podnetov, ktoré podala na predchádzajúcom stretnutí primátora mesta s občanmi týkajúcich sa Bulváru, vďaka čomu nabral Bulvár svoju "pôvodnú podobu". Poďakovala aj hliadkam MP, ktoré vždy promptne zasiahnu v prípade porušovania nočného kľudu mládežou po 22.00 hod. v tejto časti mesta. Zároveň upozornila, že v rámci osadenia nových lavíc a stojanov na Bulvári je potrebné odstrániť lavicu, ktorá bola osadená pred vinotékou a pohostinstvom Čierna hora.
Oddelenie architekta mesta neodporúča zrušenie lavičky pred vinotékou a pohostinstvom Čierna hora z dôvodu komplexného umiestnenia lavičiek na celej ulici A. Bernoláka. Vedenie mesta sa ale bude týmto podnetom zaoberať a prehodnotí ho.
25. Podnet občana sídliska Solinky: Na Gaštanovej ulici je katastrofálna situácia s parkovaním. Upozornil , že v prípade požiaru by zaparkované vozidlá znemožnili prechodu hasičských vozidiel. Poukázal na potrebu opätovného označenia parkovacích boxov na sídlisku Solinky.
Mesto Žilina na sídliskách, kde je neúnosná situácia s parkovaním, postupne v rámci možností rozširuje parkovacie plochy. Realizácia vodorovného dopravného značenia vymedzujúceho jednotlivé parkovacie miesta na sídliskách je v pláne v roku 2012 a 2013. 
26. Podnet občana sídliska Solinky: Výstavba TESCA na lúke medzi Hlinami a sídliskom Solinky - rozdielna stavba oproti schválenému povoleniu pre Kaufland.
Firma Kaufland predala uvedený pozemok aj so schváleným projektom firme  TESCO. Tá požiadala stavebný úrad o zmenu stavby pred dokončením. Stavebný úrad nemal možnosť v prípade dodržania podmienok stavebného zákona nevyhovieť tejto žiadosti a preto mu 08.08.2011 na predmetnú stavbu bola povolená zmena stavby pred dokončením a právoplatnou sa stala 10.10.2011. Zmena spočívala v zmene objektovej skladby a zmene stavebníka.
27. Podnet občana sídliska Solinky: Prijať VZN, ktoré by upravovalo, aby každá stavba, ktorá sa stavia na území mesta mala vybudované podzemné parkoviská.
Nie je možné formou VZN nariaďovať, čo má stavba obsahovať. Špecifikácie uskutočňovania stavieb rieši Stavebný zákon, vyhláška, normy.
28. Podnet občana sídliska Solinky: Na Dubovej ulici sa stavia objekt (obchod), pričom stavebník nemá žiadne obslužné plochy.
Vzhľadom na druh a veľkosť prevádzky nie je obslužná plocha nutná.
29. Otázka občana sídliska Solinky: Aké kompetencie majú poslanci MZ, keď nevedia, že v blízkosti obytných domov sa stavia pohostinstvo? Podotkol, že stavebný úrad by mal informovať poslancov MZ o výstavbe v jednotlivých mestských častiach.
Na otázku občana odpovedal primátor mesta na stretnutí s občanmi:
Informovanosť poslanca MZ o dianí v príslušnom volebnom obvode záleží od jeho osobného prístupu k svojej funkcii. Prerokovaním materiálov o stavebných zámeroch v meste sa zaoberá i Komisia územného plánovania a výstavby, ktorú zriadilo Mestské zastupiteľstvo ako svoj poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. Opatrením primátora bude, že všetky informácie o nových stavebných konaniach budú pravidelne dostávať predsedovia jednotlivých výborov mestských častí. 
30. Podnet občana: Upozornil, že letná terasa nachádzajúca sa na Mariánskom námestí pred reštauráciou Royal znemožňuje občanom prechod popod laubne.
Pozemok pod laubňami je vo vlastníctve priľahlej budovy. Žiaľ nie je možné zabrániť zriadeniu sezónneho letného posedenia na pozemku, ktorý nie je vlastníctvom mesta. Letná terasa reštaurácie Royal je realizovaná v rozpore s VZN 11/2011 a bez povolenia Oddelenia architekta mesta a Odboru stavebného. Keďže je terasa umiestnená na súkromnom pozemku, nemá ani zmluvu s mestom. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom pripravujeme legislatívu na reguláciu verejného priestranstva aj na súkromnom pozemku.
31. Otázka občana mesta: Aké kroky podnikne Mesto na záchranu športovej haly?
Na otázku občana odpovedal primátor mesta na stretnutí s občanmi:
Majiteľ športovej haly s halou zatiaľ nič nerealizuje a tá chátra. Je to smutný a zároveň odpudivý pohľad. Mesto Žilina má záujem o opätovné získanie športovej haly do svojho vlastníctva. Ekonomická situácia mesta však neumožňuje zatiaľ splniť finančné požiadavky majiteľa. Stále však pretrváva záujem tento stav nejako riešiť. Preto primátor mesta pripravuje rokovanie s majiteľom haly o jej ďalšom osude a bude sa snažiť nájsť riešenie k spokojnosti občanov.
32. Otázka občana mesta: Ktorá firma vyhrala tender na výstavbu unifikovaných terás?
Na otázku občana odpovedal primátor mesta na stretnutí s občanmi:
Tender na výstavbu letných terás na Mariánskom námestí Mesto Žilina neuskutočnilo a ani nič také neplánuje. Realizáciu letných terás si musia zabezpečiť ich prevádzkovatelia sami. Unifikovaný vzhľad letných terás schválilo predchádzajúce vedenie mesta. Mesto Žilina neplánuje predpis na jednotný vzhľad letných terás v budúcnosti zrušiť.
33. Otázka občana mesta: Ako bude pokračovať výstavba cyklotrás v meste?
Na otázku odpovedal architekt mesta na stretnutí s občanmi:
Realizácia cyklotrás v meste Žilina je koordinovaná podľa Územného plánu Mesta Žilina a cykloturistických a peších turistických trás v Žilinskom kraji. Etapizácia výstavby je v určených úsekoch, ktoré sa budú postupne prepájať.
34. Podnet občana mesta: Poukázal na množstvo suchých starých konárov v parku na Bôriku, ktoré je potrebné orezať.
Odbor životného prostredia preveril uvedený stav a suché konáre boli odstránené. Stav suchých, padajúcich konárov v parku bude priebežne monitorovaný.
35. Otázka občana mesta: Prečo do parku na Bôriku nechodia hliadky MP - ráno od 5.00 - 7.00 hod. sú v parku vysypané všetky smetné koše.
Na otázku odpovedal náčelník MP na stretnutí s občanmi:
Park na Bôriku je hliadkovaný tak, ako ostatné kritické miesta v meste. V rámci kapacitných možností je hliadkovaný čo najviac podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie.
36. Podnet občianky mesta: Poukázala na katastrofálny stav na pozemku medzi ul. Predmestskou a ul. M. R. Štefánika.
Uvedená lokalita bola okamžite riešená pracovníkmi MsÚ, pričom bol zdokumentovaný reálny stav. Nepovolená skládka bola zlikvidovaná a pozemok bol vyčistený.
Časť B: Problémy, na ktoré sa občania pýtali písomne :
1. Mesto Žilina má dve bezmenné sochy. Jedna je na Mariánskom námestí a tá druhá na Hlinkovom námestí. Ľudia sa pri nich pristavujú s otázkou „kto to je?“ Toto v iných mestách nie je. Tak, ako Bernolák na Bulvári je pekne popísaný, tak je to treba s tabuľkou urobiť všade. P.S.: Čo je so sochou Ľudovíta Štúra? Ďakujem. 
Na názvy predmetných sôch oddelenie architekta mesta po konzultácií s autormi navrhne riešenie. Socha Andreja Hlinku bola premiestnená pred Považskú galériu umenia so súhlasom autora sochy a autorov námestia. Oddelenie architekta mesta pripravuje objednávku na architektonickú štúdiu revitalizácie námestia A. Hlinku. Mesto komunikuje s autorom sochy Ľ. Štúra a zvažuje jej umiestnenie v parku na Bôriku (Sad mieru). Socha Ľ. Štúra je dočasne uložená v areáli DPMŽ.
2. Dobrý deň. Mám otázku na parkovanie na Solinkách. Osobné auto je problém zaparkovať, ale firemných (Ducato) tam stojí aj 6-7 kusov. A ešte Strašidelný hrad – skoro som sa zľakla skupiny ľudí, čo vyšli z tejto lokality, opití a vulgárni. Bojím sa tade chodiť. Ďakujem!
 
1. parkovanie: V súčasnosti je na vstupoch na sídlisko osadené zvislé dopravné značenie Zóna so zákazom státia vozidiel nad 3,5t. Kontrola dopravného značenia je v rukách štátnej a mestskej polície.                                                                               
2. v súvislosti s nedostavanou stavbou obchodného domu na sídlisku Solinky má už Mesto Žilina premyslený postup, ktorý v jednotlivých krokoch postupne realizuje. Dňa 11.08.2011 bolo vydané rozhodnutie o nariadení zabezpečovacích prác. Toto rozhodnutie bolo vlastníkovi stavby doručené 18.08.2011.Termín na vykonanie prác bol do 18.10.2011. Dňa 20.10.2011 vlastník stavby oznámil , že práce boli vykonané a ukončené dňa 15.10.2011. Stavebný úrad vykoná kontrolu splnenia podmienok rozhodnutia o nariadení vykonať neodkladné zabezpečovacie práce. –   do 15.11.2011. Momentálne beží lehota na predloženie zámeru   pre ukončenie stavby do 12/2011.
3. V lesoparku bola postavená budova na pohostenie. Prečo tam nepredávajú aj niečo na jedenie. Predtým, keď bola drevená búdka mali v nej polievky, guláš a iné. Teraz sú len nápoje a široká paleta alkoholických nápojov.
Mesto Žilina pripravuje vypísanie verejnej súťaže na prenájom uvedenej prevádzky,vzhľadom k tomu že súčasnému nájomcovi končí nájomná zmluva. Požiadavku na poskytovanie teplej stravy zakomponuje do podmienok súťaže, ak to dovolia priestorové a hygienické podmienky.
4. Ako to bude s parkovaním v centre, chcem si zaplatiť v automatoch, ale buď tam nie sú alebo je všetko obsadené rezidentskými kartami.
Vzhľadom k tomu, že narastajú podnety občanov mesta na tento problém, pripravuje sa úprava systému parkovania v centre mesta.
5. Sídlisko Hájik: 1. Trávnaté priestory medzi domami sú kontaminované denne exkrementami stoviek psov. Pritom ide o jediné miesto, kde sa medzi panelákmi môžu deti hrať. 2. Dlhodobo a opakovane vyčíňajú medzi domami po nociach malé skupinky mladistvých – rozbité koše, okná, fľaše, polámané lavičky. Napriek tomu som hliadku Mestskej polície stretol na sídlisku za vyše 10 rokov iba raz.
1. Dňa 22.06.2011 nadobudlo účinnosť VZN č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina, v ktorom boli  sprísnené podmienky vodenia psov na verejných priestranstvách. Napr. osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti, prípadne špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a na vyžiadanie mestskej polície sa nimi preukázať.
Mestská polícia bude vykonávať dôslednejšiu a častejšiu kontrolu dodržiavania VZN na sídliskách. Mesto pripravilo návrh lokalít, kde bude zákaz vstupu so psom.
2. MP vykonáva na sídlisku Hájik 24-hodinovú hliadku, ktorá ale nemôže byť súčasne na viacerých miestach. Preto je dôležitá aj súčinnosť občanov, ktorí majú možnosť prípadné výtržnosti oznámiť na stálej telefónnej linke MP 159.
6. Vyrieši sa nejako zlá dopravná situácia v Bytčici na ulici Na stanicu? A taktiež parkovanie zamestnancov spoločnosti CARMEL Auto po celej ceste Na stanicu? Spoločnosť Carmel Auto má predsa vlastné parkovisko!!!
Mesto Žilina v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou podniká súbežne niekoľko opatrení. Požiadali sme Okresný dopravný inšpektorát PZ o stanovisko k určeniu dopravného značenia na ulici Na stanicu v Žiline - Bytčici - t.j. Zákaz vjazdu vozidiel nad 12 t na tejto ulici. Písomné oznámenie o tomto opatrení dostala firma Carmel auto s.r.o. začiatkom októbra 2011 s tým, aby si vyriešila nákladnú dopravu do firmy cez ul. Kamennú. Okrem toho sme dopravný inšpektorát požiadali aj o vykonávanie kontrol motorových vozidiel z dôvodu enormného navýšenia kamiónovej dopravy, prašnosti, hluku a neoprávneného používania zvukových výstražných znamení. Túto žiadosť sme zaslali aj na Krajský dopravný inšpektorát.
Súbežne rokujeme s majiteľmi súkromných pozemkov o možnosti vybudovania náhradnej komunikácie využitím Bytčickej cesty, aby formou vecného bremena súhlasili s jej využívaním verejnosťou. Okresný dopravný inšpektorát nesúhlasil s navrhnutým riešením - zákaz vjazdu motorových vozidiel nad 12 t na ul. Na stanicu. Plánujeme stretnutie zástupcov Mestského úradu v Žiline s vedením spoločnosti Carmel auto a spoločnosti Walmark za účelom možnosti prejazdu vozidiel cez pozemok firmy Walmark s napojením na Kamennú ulicu.
7.Spojenie Vlčince – Celulózka – Vodné dielo popri Rosinskej ceste, hlavne v lete veľa chodcov a cyklistov, nie je tam chodník.
Chodník je v návrhu územného plánu mesta a po spracovaní projektovej dokumentácie bude zaradený do investičného plánu na rok 2013.
8. Aký je ďalší osud sochy Štúra? Možné umiestnenie by mohlo byť medzi Sociálnou poisťovňou a Slovenskou sporiteľňou.
Po konzultáciách s expertmi na výtvarné umenie a autorom umeleckého diela, by mala byť socha zakomponovaná do priestoru Sadu mieru na Bôriku v rámci pripravovanej revitalizácie parku.
9. Kto dal podnet na výstavbu plotu proti diviakom na sídlisku Hájik? Jeho cena? Akú má účinnosť?
Podnet na výstavbu plota vznikol jednoznačne z potreby vyhovieť opakovaným žiadostiam obyvateľov sídliska Hájik. Priestor západnej strany s ohľadom na konfiguráciu terénu a aktuálny porast vytvoril ideálne podmienky pre pohyb a následný vstup voľne žijúcej zveri do sídliska. Obyvatelia svojím správaním, teda prikrmovaním, upevnili tieto zvyky zveri. Vybudovaný plot je čiastočným riešením. Je vybudovaný tak, že ho nemožno preraziť, čo čierna zver u obyčajných plotov hravo urobí a nemôže ho ani podhrabať, čo je pri bežnom plote pre čiernu zver maličkosť. Dnes možno jednoznačne konštatovať, že poskytuje ochranu obyvateľom západnej strany Hájika proti priamemu ataku vysokej a čiernej zveri. Zároveň vymedzuje hranicu mestských pozemkov. Jeho účinnosť je absolútna v teritóriu, ktoré zabezpečuje. Dĺžka oplotenia bola samozrejme limitovaná finančnými prostriedkami. Samotné oplotenie nerieši jednoznačne prítomnosť zveri na sídlisku, ale výrazne obmedzuje jej pohyb zo západnej časti, kde sa jej vyskytovalo najviac. Ďalšie opatrenia smerujú k vyklčovaniu západnej a južnej strany Hájika cez aktivity mesta samotného a aktivity majiteľov pozemkov i v zmysle striktného dodržiavania tzv. burinového zákona. V prípade vyčistenia priestorov severnej a južnej strany Hájika a ich následného udržovania v zmysle zákona voľne žijúca zver zmení svoje správanie. Pomery okolo sídliska z hľadiska počtu čiernej zveri zmení aj pripravovaná spoločná poľovačka, ktorá sa uskutoční v mesiaci november. Cena stavby je 86 082,13€. Oplotenie bude trvale slúžiť svojmu účelu, t.j. zabráneniu priamemu ataku voľne žijúcou zverou a vymedzovať mestský pozemok.
10. 1. Aké sú ďalšie plány so športovou halou? 2. Ako môžu slúžiť detské ihriská deťom, keď nie sú vybavené a chýbajú brány, mantinely.
1. Aj keď Mesto Žilina už nie je majiteľom športovej haly, jej osud nie je mestu ľahostajný. Primátor mesta má záujem dohodnúť sa s majiteľom športovej haly na jej prinavrátení do majetku, resp. užívania mesta.
2. Mesto Žilina postupne rekonštruuje všetky detské ihriská, ich rekonštrukcia však závisí od finančných možností mesta.
11. Mestská polícia Žilina: Prečo je bezpečnosť a poriadok na Solinkách, riešená len výjazdmi policajných hliadok. A či by sami policajti mohli v rámci zachovania bezpečnosti, nahlasovať nefunkčné verejné osvetlenie, čím by bola zabezpečená bezpečnosť a ochrana občanov a majetku.
Mestská polícia prešla reorganizáciou 1.4.2011. Štyri oddelenia výkonu majú vo svojich obvodoch rozdelené všetky sídliská a prímestské časti. Solinky, ako aj iné sídliská sú hliadkované v dennom režime pešími aj motorizovanými hliadkami. Všetky závady a technické nedostatky, ktoré nespadajú do pôsobnosti MP a sú zistené počas služby hliadkami sú nahlasované na príslušné organizácie alebo cez jednotlivé oddelenia MsÚ.
12. Prečo došlo k radikálnemu obmedzeniu možnosti poskytovať svoje služby v pešej zóne mesta pre žilinské taxislužby? V predchádzajúcom VZN 15/2007 bol umožnený vjazd vozidiel taxislužby v nočných hodinách na určené ulice, teraz je obmedzený na pár hodín počas dňa, keď nikto taxislužbu v pešej zóne nevyužíva.
Sprísnením podmienok vjazdu vozidiel do historickej časti mesta (nielen pre taxislužby) vo VZN č. 15/2011 chce Mesto Žilina minimalizovať výskyt motorových vozidiel v tejto časti mesta, nakoľko sa jedná o pešiu zónu, ktorá má slúžiť primárne chodcom.
13. Kedy bude opravené osvetlenie farského kostola, teraz katedrály, opraviť treba reflektory na kostole a susedných strechách, opraviť treba svietidlá na divadle 5 ks. Kedy budú opravené svietidlá na fasáde a reflektory na streche kostola Svätého Pavla – Sirotár ? Už niekoľko rokov to nikto neopravil. Svietidlá nesvietia, len trpí rozvŕtaná fasáda a špatí to vzhľad fasády.
Spomínané osvetlenia sú v majetku mesta a taktiež sú napájané z VO. Kontroly svietivosti sa prevádzajú pravidelne 2x ročne, alebo podľa potreby. Žiarovky na spomínané objekty boli naposledy dopĺňané 15.4.2011. Ďalšia plánovaná kontrola osvetlenia a doplnenie žiaroviek prebehlo v týchto dňoch a svietidlá na fasáde na kostole sv. Pavla – Sirotár sú plne funkčné.
14. Kedy bude odstránený vrak nepojazdného auta (napriek nahláseniu na políciu aj mesto) na Fatranskej (Vlčince 3) ŠPZ: ZA 986 DB, auto tam stojí už rok. Ďakujem.
V mesiaci október 2011 prebehlo verejné obstarávanie na odťahovú službu, ktorá vykoná odťah vrakov z parkovísk v meste Žilina. Súčasne boli majitelia cca. 50 vrakov písomne vyzvaní na odpratanie týchto vrakov. Po vypršaní termínu má Mesto Žilina v pláne do konca roka týchto 50 vrakov odtiahnuť.
15. Chcem upozorniť kompetentných na nebezpečné staré stromy (konáre), ktoré padajú chodcom pri vetre a búrke na hlavu na Hviezdoslavovej ul. - smerom od mesta ku Rybe. Ďakujem.
Zamestnanci odboru životného prostredia Mestského úradu preverili uvedenú lokalitu. Stromy na tejto ulici rastú len na susedných pozemkoch vo vlastníctve ŽSR a PCHZ. Suchý strom, ani padajúce konáre pri obhliadke nenašli. Preventívne túto ulicu skontrolujeme opäť na jar. V prípade padajúcich konárov vyzveme vlastníkov pozemkov, aby zjednali nápravu. Ďakujeme za upozornenie. 
16. DPMŽ – Vlčince – nemocnica, linka č. 5, chodí veľmi málo, len 2-3x/hod., problém sa dostať k lekárovi, na rehabilitáciu, atď. Aspoň doobeda 4x za hodinu keby to šlo – to by bolo fajn!
• Dopravný podnik je viazaný zmluvou s mestom Žilina, v ktorej je zazmluvnený objem ročného kilometrického priebehu,
• v prípade navýšenia počtu km na linke č. 5, by sme tieto km museli na inej linke ubrať,
• interval na linke č. 5 je každých 20 minút, navyše je doplnený odchodmi linky č. 6,
• návšteva lekára nie je každodennou záležitosťou a navyše ide plánovanú činnosť, ktorej sa dá prispôsobiť aj čas odchodu liniek premávajúcich do nemocnice.
17. 1. Prosím vás, čo bude s „Budovou hrôzy“ na Solinkách? 2.  Budú sa stavať nájomné byty? (Solinky)
1. S nedostavanou stavbou obchodeného domu na sídlisku Solinky má už Mesto Žilina premyslený postup, ktorý v jednotlivých krokoch postupne realizuje. Dňa 11.08.2011 bolo vydané rozhodnutie o nariadení zabezpečovacích prác. Toto rozhodnutie bolo vlastníkovi stavby doručené 18.08.2011. Termín na vykonanie prác bol do 18.10.2011. Dňa 20.10.2011 vlastník stavby oznámil , že práce boli vykonané a ukončené dňa 15.10.2011. Stavebný úrad vykoná kontrolu splnenia podmienok rozhodnutia o nariadení vykonať neodkladné zabezpečovacie práce. –   do 15.11.2011. Zároveň vlastníkovi beží lehota na predloženie zámeru pre ukončenie stavby  do 12/2011.
2. Výstavba nových bytov je jedna z hlavných priorít Mesta Žilina. V súčasnej dobe prebieha analýza možností výstavby nových bytov na území mesta. Po jej posúdení mesto zváži vhodnosť lokality na ďalšiu realizáciu výstavby bytov. Mesto Žilina neplánuje v blízkej budúcnosti výstavbu bytov na sídlisku Solinky.
18. Dalo by sa na zatáčku na Solinkách okolo výmeníčky smerom na Borovú umiestniť zrkadlo? Nie je vidno oproti idúce autá. Zrkadlo v zatáčke by veľmi pomohlo. Ď.
Pokiaľ ide o križovatku ul. Borová - Rudnaya – Centrálna oproti vyústeniu z ul. Rudnaya, nemáme pripomienku k osadeniu zrkadla, zlepšil by sa výhľad doprava,  odkiaľ je vyznačená hlavná cesta a vodič prichádzajúci zo smeru od ul. Rudnaya je povinný dať prednosť v jazde sprava prichádzajúcemu vozidlu. Je otázkou, ako dlho zrkadlo v tejto lokalite vydrží. Montáž zrkadla bude možné realizovať až v jarnom období roku 2012.
19. Na sídlisku Hájik pred objektmi „H“, kde bolo staveniskové zariadenie Slovpanelu – už je zlikvidované – mali byť podľa územného plánu zóny vybudované športoviská – ihriská volejbalové a basketbalové a pod. Čo s tým priestorom bude? Ďakujem.
V záujme zvýšiť kvalitu životného prostredia na sídlisku Hájik mesto pripravuje revitalizáciu tohto priestoru na mestský park s doplnkovou športovou a rekreačnou funkciou.
20. Bývam na Fatranskej ulici, na Vlčincoch 3. Máme tam stromy, ktoré vyrástli do výšky 5.-6. poschodia bez toho aby ich niekto upravoval. Celá ulica je pomaly bez slnka a trávnatej plochy pod stromami. Určite to tak nie je zdravé.
Klasický problém, obyvatelia si sami vysádzali stromy bez toho, aby zohľadnili vhodnosť výsadby v tesnej blízkosti obytných domov. Tento problém sa vždy snažíme riešiť citlivo pri zohľadnení problémov a potrieb obyvateľov, ale aj z pohľadu mestskej zelene a samozrejme aj financií. Preveríme skutkový stav na tejto ulici a zvážime ďalšie možnosti.
21. Prevádzkovateľ skládky TKO rozširuje kapacitu? Ako je možné že na skládke odpadu v Považskom Chlmci sú sústavne rušené svahové terasy, ktoré boli urobené podľa normy STN. Teraz už je len súvislý svah v uhle 45 stupňov od vrcholu po pätu svahu? Prevádzkovateľ sa nebojí zosuvov svahu v prípade silných dažďov? Firma T+T rušením svahových terás zvyšuje kapacitu skládky, hoci kazeta, ktorú vybudovali, leží na pôvodnej nevyhovujúcej skládke (bývalé štrkovisko).
Prevádzkovateľ skládky postupuje v súlade s Projektom úpravy skládky a s Projektom uzatvárania a rekultivácie skládky. Obidva projekty sú schválené Integrovaným povolením SIŽP.
22. 1. Kedy bude definitívne ukončené skladovanie komunálneho odpadu na skládke v Považskom Chlmci? 2. Čo mesto urobilo ohľadom náhradnej lokality pre skládku KO? 3. Kedy bude dokončený chodník na Bytčianskej ulici v Považskom Chlmci tak, ako je vypracovaná projektová dokumentácia? 4. Ako mesto bude riešiť sľubovanú splaškovú kanalizáciu v Chlmci? Rodinné domy, ktoré majú izolovanú žumpu, vynakladajú 4x do roka 100 EUR, celkom 400 EUR na vývoz žumpy, u koho si máme uplatniť náhradu? Dane platíme ako každý občan mesta Žilina.
1. Definitívne ukončenie ukladania odpadov na existujúcu skládku TKO bude vtedy, keď sa naplní jej kapacita. Je to v súlade s Integrovaným povolením SIŽP.                                                                                                                  
2. Mesto neuvažuje s novou skládkou TKO na svojom území.
3. Chodník na Bytčianskej ulici je v rozpočte na budúci rok.
4. S vybudovaním kanalizácie mesto vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu neuvažuje .
23. Prečo na autobusovej zastávke na Bernolákovej ulici nie je urobená hluková bariéra, nadkrytie - je tam hrozný hluk a pred vetrom, dažďom a snehom tam nie je žiadna ochrana.
Občan mal pravdepodobne na mysli umiestnenie autobusového  prístrešku. Zvažujeme možnosť na zástavke na Bernolákovej ulici umiestniť prístrešok, ktorý sa uvoľnil vybudovaním zástavky pri Auparku.
24. Kedy sa konečne opraví jama na ceste na Františkánskom námestí, ktorá siaha už do polovice cesty, je veľmi hlboká a keď zaprší, na celej ceste stojí voda. Neviem, či tie policajné hliadky, čo tade denne chodia vo veľkom počte to nevidia. Ja osobne som to hlásila náčelníkovi Šamajovi asi pred 4 mesiacmi a nič.
Opravu komunikácie zabezpečíme po zimnej údržbe na jar r. 2012.
25. Na ulici Hollého 30 a križovatke Radlinského je zaliaty asfaltom odtok – kanál na zvod vody, keď prší, nedá sa vôbec prechádzať cez prechod pre chodcov ani vysypať smeti do koša, čo tak vysoko stojí voda. Už som to hlásila aj náčelníkovi Šamajovi pred 4 mesiacmi aj primátorovi pred viac ako mesiacom a nič.
Oprava bola realizovaná v rámci revitalizácie mestských komunikácií v roku 2010 prostredníctvom firmy ŽILINA REAL. Po osobnej obhliadke s pracovníkom Žilinských komunikácií bolo zistené, že v križovatke ulíc Radlinského a ul. Hollého sa nachádzajú tri uličné vpusty, (funkčné), avšak je pravdepodobné, že štvrtý bol zaasfaltovaný v rámci revitalizácie komunikácií a pravdou je, že v tomto inkriminovanom mieste stojí nahromadená dažďová voda. MsÚ oslovil listom spol. ŽILINA REAL, aby zjednala nápravu.
26. Žiadam, aby ste vyriešili Mariánske námestie, aby v budúcom roku neboli pod laubňami stoly a stoličky, aby ľudia mohli využívať laubne a nie iba pár ľudí, čo si potrebuje vypiť a zajesť. Námestie patrí všetkým. Spravte nariadenie, aby to v budúcom roku už vyzeralo ináč.
Prevádzkovatelia reštaurácií a kaviarni na Mariánskom námestí svojvoľne zneužívajú verejný priestor pod laubňami na súkromnom pozemku pre komerčné účely bez súhlasu mesta. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom pripravujeme legislatívu na regulovanie tejto činnosti.
27. 1. Tridsaťjeden poslancov MZ malo podať svoje pripomienky – požiadavky občanov na lepšenie podmienok ich bývania a do dnešného dňa nebolo zverejnené čo je prioritné pre nich!? 2. Občanom prímestských častí - Brodno, Zástranie, Zádubnie, Budatín, Považský Chlmec len sľubujete a nič nekonáte. 3. Nariadenie mesta o psích výkaloch treba uverejniť vo Večerníku, aby sa občan mohol proti porušovateľom ozvať.
K bodom 1. a 2.: Primátor mesta bude tlmočiť uvedenú pripomienku poslancom MZ.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina je zverejnené aj na oficiálnych webových stránkach Mesta Žilina v rubrike Samospráva:http://zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-vseobecne-zavazne-ariadenia-vzn-podla-datumu. Ak občan nemá prístup k internetu, môže si kópiu VZN bezplatne vyžiadať na mestskom úrade.
28. 1. Strelnica v Považskom Chlmci - Riviéra, strieľa sa tam bez upovedomenia a pritom sa postavila krytá strelnica. Ako je využitá, keď táto sa využíva 7 dní v týždni. 2. Mesto zvýšilo poplatky za smeti a nie malou sumou a stále je nedostatok financií pre mesto. Ako okrem zvýšenia daní chce mesto získať financie? 3. Už sa to ťažko počúva. Každý primátor okrem vás zadĺžil mesto a niet toho, kto by ich potrestal! Ako na to?
1. Strelnicu prevádzkuje Slovenský poľovnícky zväz v zmysle zákona na základe rozhodnutia, resp. povolenia Policajného zboru SR. Mestská polícia nemá kompetencie na ovplyvnenie prevádzky strelnice. Krytá strelnica už neexistuje, je tam predajňa Mountfield.
2. Mesto za roky 2010 - 2011 nezmenilo poplatok za komunálny odpad, t.j. poplatok je stále rovnaký, pričom náklady na odvoz smetí a objem ich "produkcie" neustále rastú. Primárnym zdrojom financovania sú príjmy z tzv. podielových daní, následne z miestnych daní a poplatkov, len v minimálnej miere je to prenájom a ostatné príjmy. Vzhľadom na to, že Mesto už dnes nedisponuje žiadnym nevyužitým majetkom, príjem z predaja majetku je len sporadický a zanedbateľný. Rozsah možností mesta pri získavaní voľných finančných prostriedkov je značne obmedzený a je striktne vymedzený zákonmi. Určitú časť zdrojov predstavujú dlžníci mesta, na ktorých sa pripravuje tvrdý postup, samozrejme výhradne v súlade s platnou legislatívou. Teda cesta je aj v efektívnejšom uplatňovaní zákonných možností pri vymáhaní pohľadávok Mesta. Mesto prirodzene pracuje na získavaní finančných prostriedkov aj z iných zdrojov, napr. dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ, ŠFRB a takisto z dotácií a sponzoringu zo súkromných zdrojov, čo je však časovo náročný proces.
3. Finančná situácia samospráv na Slovensku je taká zlá, že sa zadlžovaniu v prípade nejakých investičných zámerov vyhnúť nedá. Samozrejme, že je rozdiel, či sa financie mesta použijú zmysluplne (vybudovanie trolejbusovej dopravy, rekonštrukcia námestí, opravy ciest), alebo sa použijú nezmyselne. Potrestanie je možné, iba ak boli financie použité nezákonne.
29. 1. Prečo ide z Hájika trolejbus na Vlčince len za 1 hodinu, veď kto by chcel ísť do Carrefour môže vystúpiť pri plavárni. 2. Dorastajúca mládež robí diery do panelákov, vydlabávajú polystyrén a v týchto dierach zhasínajú cigarety a robia si ohníčky.
• Dopravný podnik je viazaný zmluvou s mestom Žilina, v ktorej je zazmluvnený objem ročného kilometrického priebehu,
• v prípade predĺženia spojov na Vlčince by došlo k nárastu kilometrických výkonov o cca 39.164 km za rok,
• trakčné vedenie pred OC Dubeň financovalo práve obchodné centrum a priemerný denný počet cestujúcich zo zastávky „Carrefour“ je 440 cestujúcich, čo nie je zanedbateľný počet
• z Hájika je možné bez prestupu cestovať na Vlčince aj linkou č. 7; s prestupom je to možné na linky č. 4, 14, 5, 1 a 20.
30. Prevádzky veľkopodnikateľov umiestnené v rodinnej zástavbe sú zásobované kamiónmi s prívesmi a návesmi. Nadmerné dopravné zaťaženie ciest a chodníkov, parkovanie dodávateľov a zákazníkov veľmi opotrebovávajú hlavne chodníky, ohrozujú chodcov, časté dopravné nehody, pri zásobovaní kamiónmi s návesmi zastavenie premávky. Nie je možné legislatívou zaviazať, prikázať veľkopodnikateľom, ktorí majú prevádzky v rodinnej zástavbe, opraviť, vybudovať chodníky v úseku 50 m pred a za prevádzkou?
Legislatívne nie je možné žiadneho prevádzkovateľa zaviazať, aby vybudoval, resp. opravil chodníky. Určite nie je šťastným riešením umiestnenie veľkých prevádzok v rodinnej zástavbe. Treba uviesť, že mesto má kompetenciu schvaľovať len maloobchodné prevádzky a nemá dosah na to, keď si niekto zmyslí vybudovanie veľkoskladov v obytnej zóne.
31. Poďakovanie: Za vybudovanie cyklotrás na Bulvári, čím sa zvýšila bezpečnosť chodcov na chodníku. Zároveň ďakujeme za pekné prostredie lavičky, stojany na bicykle. Treba v tom pokračovať a auta vytláčať na komunikácie k automatom tam, kde patria a nech je prínos do mestskej pokladne (eurá) aby sa budovala doprava v meste (našom meste Žilina). Zároveň ďakujem mestskej polícii v meste v riešení rôznych situácií. Pokračovať MP v riešení nespratníkov v doprave, spôsobe parkovania, v hraniciach križovatiek – výhľad do križovatky. Stále je čo zlepšovať – postupne ale pravidelne. Ďakujem.
Aj my ďakujeme za pochvalu.

<< návrat