textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 29. máj 2020 | meniny: Vilma
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

29. 05. 2020
Lekáreň U DOBRÉHO PASTIERA, Smreková 39, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00
30. 05. 2020
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Tvoríme vlastnú knihu Krajská knižnica, Žilina

Teofan Zatvornik: mních, biskup, reklúz a starec Expozícia IKONY, M.R. Štefánika 33

Virtuálna komnata Youtube kanál Považské múzeum v Žiline

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
03.12.2008

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Primátor mesta Žilina
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                              V Žiline, dňa 02.12.2008

P O Z V Á N K A

       Zvolávam 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

na deň 8. december 2008, v pondelok o 12,30 hod.
do Starej radnice mesta Žilina na Radničnej ulici č. 1.

       Pozvánka je pre pozvaných, ktorí vykonávajú verejnú funkciu popri plnení povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, dokladom na udelenie pracovného voľna podľa § 137 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

                                                                                                               Ivan Harman
                                                                                                        primátor mesta Žilina

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Správa o výsledku kontroly použitia dotácií z vlastných zdrojov mesta vykonanej zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR v subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, prijatých opatreniach a ich následného plnenia
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2009
5. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej  rady v Žiline na rok 2009
6. Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline
7. Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 a viacročný rozpočet na roky 2009-2011
9. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2009-2011
10. Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline
13. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností
14. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa
15. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
16. Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území  mesta Žilina
17. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Žilina a vyznamenania mesta – verejné uznanie za zásluhy
18. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
19. Návrh na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2009
20. Informatívna správa o priebehu projektu „Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov – Benefit“
21. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina“
22. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1. – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“
23. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“
24. Návrh na prevod majetkovej účasti (obchodného podielu) Mesta Žilina v spoločnosti MIS Žilina, s.r.o. na spoločnosť ITS, spol. s.r.o.
25. Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva
26. Návrh na prevod verejného osvetlenia do nájmu
27. Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby
28. Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
29. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
30. Návrh na určenie odmeny pre zástupcu primátora
31. Interpelácie
32. Diskusia
33. Prijatie uznesenia
34. Záver

dokument na stiahnutie

<< návrat