textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 25. marec 2019 | meniny: Marián
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

25. 03. 2019
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
26. 03. 2019
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
plaváreň

25. 03. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00-10.00 6,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka 12.00-12.30 6 dr.,/ /šírka 12.30-13.00 8 dr.,/šírka 14.30-15.00 7 dr.,)

25. 03. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

26. 03. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00 7 dr.,10.00-10.30 9 dr.,/šírka 10.30-11.30 7 dr.,/šírka 11.30-12.30 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka)

celý program
kam dnes

ADAM ĎURICA A HOSTIA - AKUSTICKÉ KONCERTY Dom odborov, Žilina (19:00)

Fotomosty Krajská knižnica, Žilina

TVORBA 2019 Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

Od Alexandra k Džingischánovi Budatínsky hrad, Žilina (09:00-16:45)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


03.05.2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina

Nová voľba hlavného kontrolóra mesta Žilina sa uskutoční dňa 18.06.2018.

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
    » spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
    » bezúhonnosť

Náležitosti písomnej prihlášky:
» osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt
» výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
» overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
» profesijný životopis
» čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
» písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spôsob a termín odovzdania písomnej prihlášky:
» v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“
» do podateľne na Mestskom úrade v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1


» v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby (najneskôr v pondelok 04.06.2018 do 15,30 hod.)

Úradné hodiny podateľne Mestského úradu v Žiline:
PO 07,30-15,30 hod.
UT 07,30-15,30 hod.
STR 07,30-17,00 hod.
ŠTV 07,30-15,30 hod.
PIA 07,30-14,00 hod.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na podateľňu Mestského úradu v Žiline.

Uchádzač, ktorý splní požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra a bude mu zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra.

Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline v časovom rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

Úplné znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 23.04.2018 k vyhláseniu novej voľby hlavného kontrolóra tvorí prílohu tohto vyhlásenia.

Príloha:

Uznesenie č. 103/2018
k Vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. vyhlasuje

1. v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov novú voľbu hlavného kontrolóra na deň 18.06.2018 na Radnici mesta Žilina, Radničná 1

II. ukladá prednostovi mestského úradu

1. zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli mesta a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby

III. určuje

1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
c) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
d) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
    » spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
    » bezúhonnosť

2. náležitosti písomnej prihlášky:
    » osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt
    » výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
    » overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
    » profesijný životopis
    » čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
    » písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na Mestskom úrade v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina – do podateľne v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na podateľňu Mestského úradu v Žiline.

3. že funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok. Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

IV. zriaďuje

1. Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline:
Mgr. Branislav Delinčák
Mgr. Peter Fiabáne
Bc. Jozef Juriš
Mgr. Anton Trnovec

Administratívne záležitosti súvisiace s činnosťou komisie zabezpečí za Mestský úrad v Žiline Mgr. Jana Brathová, vedúca odboru vnútorných vecí.

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr 10 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra, t.j. 08.06.2018.

V. schvaľuje v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:

1. kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra a Mestským úradom v Žiline mu bude zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby, t.j. 11.06.2018.

2. samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline v časovom rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

3. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním.

V deň konania voľby Mestské zastupiteľstvo v Žiline schváli volebnú komisiu, ktorej úlohou bude dozerať na priebeh hlasovania, posúdiť platnosť odovzdaných hlasovacích lístkov a sčítať platné hlasy, ktoré získali jednotliví kandidáti. O výsledkoch tajného hlasovania vypracuje volebná komisia zápisnicu a výsledky oznámi Mestskému zastupiteľstvu v Žiline.

Na hlasovacom lístku budú uvedení kandidáti v abecednom poradí. Hlasovací lístok bude opatrený úradnou pečiatkou mesta Žilina a podpisom predsedu volebnej komisie.

Každý poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline si prevezme hlasovací lístok, zakrúžkuje poradové číslo vybraného kandidáta a hlasovací lístok následne vloží do pripravenej volebnej schránky.

Za platný hlasovací lístok sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta a zároveň bude spĺňať predpísané náležitosti (úradná pečiatka mesta Žilina a podpis predsedu volebnej komisie).

4. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupiteľstvo v Žiline ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Pre účely prípravy druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási primátor mesta prestávku. V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

<< návrat