textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 2. júl 2020 | meniny: Berta
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

02. 07. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
03. 07. 2020
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ Terchová, Obecný úrad

Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with Nová synagóga v Žiline

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Podpora aktivt

VZVA NA PREDKLADANIE IADOST NA PODPORU AKTIVT PRE ROK 2009 PROJEKTY TYPU A


 

Pre rok 2009 Mesto ilina vypisuje monos uchdza sa o podporu aktivt v 5 oblastiach:

 • kultra

 • vzdelvanie

 • port

 • socilna a zdravotn oblas

 • ivotn prostredie a zele

Objem finannch prostriedkov na podporu aktivt projekty typu A 

Oblasti EUR SKK
port 73 026,62 2 200 000,-
Kultra 69 707,23 2 100 000,-
Vzdelanie 29 874,53 900 000,-
Socilna a zdravotn oblas 26 555,13 800 000,-
Prostredie mesta a zele 23 235,74 700 000,-
Spolu 222 399,25 6 700 000,-


 

Veobecn priority na rok 2009

 • aktivity v uliciach mesta a medzinrodn aktivity s cieom oivi atraktivitu mesta ilina

 • rozvoj dobrovonctva a darcovstva (filantropie), zapjanie dobrovonkov

pecifick priority pre rok 2009

 • v socilnej a zdravotnej oblasti: rieenie socilnej situcie na Bratislavskej ulici, debarierizcia a zapjanie znevhodnench socilnych skupn a ud s postihnutm do ivota mesta a spolonosti

 • v oblasti portu: rozvoj masovho portu a mldenckeho portu, alej aktivity participujce na projekte mesta ilina portov mesiac iliny ilinania portujte. Viac informci o tomto projekte njdete od janura 2009 na www.zilina.sk / sekcia port/.

Uzvierka podvania iadost na podporu aktivt

Uzvierka pre zasielanie vyplnench grantovch formulrov je pondelok 9. februra 2009. Financie z grantovej dotcie sa daj poui na aktivity v celom kalendrnom roku 2009.

Vyhodnotenie iadost

Schvlen projekty mesto zverejn do 6. marca 2009 na www.zilina.sk - vsledky grantovch dotcii. Primtor mesta schvauje a podpisuje prideovanie grantovch dotci na zklade odporania grantovch komisi.

Oprvnen iadatelia:

 • prvnick osoby

 • mimovldne organizcie

 • ttne intitcie

 • samosprvne intitcie

 • cirkevn intitcie

 • podnikatesk subjekty

 • podnikatelia (SZO)

iadate mus ma sdlo alebo trval pobyt v meste ilina, alebo vykonva innos na zem mesta, alebo poskytova sluby obyvateom obce.

Kritria hodnotenia projektov

Kad projekt je hodnoten jednotlivo lenmi grantovej komisie, ktor mu pridelia body na zklade tchto kritri. Nsledne grantov komisia zasadne a na zklade bodov ur poradie projektov a tie aj nvrh na vku podpory.

Grantov komisia m prvo neprideli grantov dotciu, pokia spen predkladate nepredloil v predchdzajcom kalendrnom roku vyutovanie do urenho termnu. 

zameranie hodnotenia

body

kvalita projektu

1 30

prnos pre obyvateov iliny

1 25

svislos s prioritami na rok 2009

1 15

spoluprca s almi intitciami a jednotlivcami

1 10

pozitvny dopad aktivt projektu alebo ich mon kontinuita

1 10

kvalitn vyplnenie formulra poda propozci

1 5

predchdzajce aktivity predkladatea projektu (organizcie alebo jednotlivcov)

1 5

maximlny poet bodov za projekt od jednho lena komisie

100


 

Podmienky pre iadateov

 • Prspevok mesta na 1 projekt je minimlne 350 /10 544,- Sk/ a maximlne 5000 a/150 630,-Sk/

 • Mesto poskytne na realizciu vaznch projektov maximlne 70% finannch prostriedkov z celkovch nkladov na projekt. Zvynch 30% hrad iadate z inch zdrojov ako s zdroje mesta.

 • Zo schvlenho prspevku mesta na projekt dostan predkladatelia vaznch projektov 70% finannch prostriedkov najneskr do 30 dn po podpsan Dohody o poskytnut grantu a zvynch 30% dostane predkladate a po riadnom vytovan prostriedkov mesta.

 • Jeden iadate me poda maximlne 2 projekty v rmci podpory aktivt projekty typu A.

 • Vytovanie mus predloi najneskr 15. novembra 2009 poda podmienok v Dohode o poskytnut grantu (v prpade aktivt od 15 . novembra 2009 do 31. decembra 2009 mus iadate poiada finann oddelenie Ms o udelenie vnimky pre ztovanie do konca decembra 2009, ktor mus predloi pri podpise zmluvy.

 • iadate vypln iados o poskytnutie grantovej dotcie na zklade formulra, ktor je dostupn na www.zilina.sk - grantov dotcie - dokumenty

 • Vyplnen a podpsan grantov formulr odole (alebo osobne doru v pracovn de od 8:00 do 17:00) v zalepenej oblke s nleitm potom kpi na adresu: Mestsk rad ilina, Podatea, Nmestie obet komunizmu 1, 01131 ilina najneskr v de uzvierky 9. februra 2009 (pri doruovan potou je rozhodujci dtum peiatky poty).

 • Poet kpi: pre oblasti kultra, prostredie mesta a zele, vzdelvanie 6 kpi, pre oblas portu 7 kpi, pre socilnu a zdravotn oblas 9 kpi

 • Na oblku treba napsa heslo: IADOS O GRANTOV DOTCIU 2009 + napsa jednu z oblast podpory: kultra, vzdelvanie, port, socilna a zdravotn oblas, prostredie mesta a zele.

 • Ak iadate priklad vron sprvu za minul rok alebo in doplujce materily (nie je povinn), tak ich prilo v prslunom pote kpi (nie iba v pote 1ks).

 • Organizcie financovan z rozpotu mesta a organizcie, ktor zriauje mesto a mestsk organizcie mu predloi iadosti jedine na projekty vykonvan nad rmec innost, ktor s financovan z rozpotu mesta.

 • Aktivity predkladanch projektov sa musia uskutoni na zem mesta iliny, alebo musia svisie s podporou obanov mesta iliny a musia by ukonen v roku 2009.

 • Charakter projektu m ma verejnoprospen charakter alebo m smerova ku skvalitneniu ivota v meste, projekty nemu ma komern charakter.

 • spen iadatelia musia dodra podmienky zmluvy, o ktorch sa oboznmia pri jej podpisovan (vytova naas, informova mesto a mdi o konan aktivt, ma zabezpeen propagciu a fotodokumentciu aktivt, zasla fotografie z konania aktivt, na propaganch materiloch uvdza podporu mesta poda podmienok v zmluve)

 • Mesto ilina m monos monitorova priebeh aktivt a spen iadatelia musia pri vytovan predloi kpie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovan, ktor iadate uvdza v iadosti.

Otzky iadateov a alie informcie:

e-mail: granty@zilina.sk,
tel:
0918 407 973 (v pracovn dni od 10.00 h do 16.00 h)


  

Prepoet na SKK bol vykonan konverznm kurzom 30,1260