textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 5. jún 2020 | meniny: Laura
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 06. 2020
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 06. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

TVÁRE MANHATTANU web a facebook KrKS v Žiline (10:00)

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Slobodný prístup k informáciám, el. podateľna

Kategórie

I. Útvar hlavného kontrolóra, Úsek prednostu, Odbor organizačný a vnútornej správyII. Odbor ekonomický, Odbor právny a majetkový, Odbor školstva a mládeže, Odbor sociálny a bytovýIII. Odbor hlavného architekta, Odbor stavebný a životného prostredia, Odbor dopravy a komunálnych služieb
ostatné

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov


Posledné pridané príspevky

16-10-2009
Dobrý deň. Chcela by som sa informovať o postupe pri prihlasovaní dieťaťa do jaslí. Ako som sa dočítala, Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch detských jaslí na ul.Veľká Okružná a na Puškinovej ulici. Chcem sa opýtať na čakaciu dobu (určite sú dosť preplnené), či je možné prijať dieťa aj v priebehu roka alebo len v septembri, výšku nákladov spojenú s umiestnením dieťaťa do jaslí, a samozrejme komu je potrebné poslať žiadosť a v akej forme (či na špeciálnom formulári alebo formou listu, osobne alebo poštou, resp. elektronicky). Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom Lušteková
Na www.zilina.sk v časti samospráva, Klientske centrum MsÚ, žiadosti a formuláre, Odbor sociálny a bytový môžete nájsť Dotazník pre prijatie dieťaťa do detských jaslí, ako aj Cenník poplatkov v detských jasliach (http://www.zilina.sk/obcan-ziadosti-a-tlaciva). Informácie o DJ MsÚ nájdete na http://zilina-gallery.sk/index.php?/category/471
16-10-2009
Výdajný sklad tovaru-musí mať schválené otváracie hodiny?
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina, je povinnosťou podnikateľského subjektu oznámiť prevádzkový čas v prevádzkach obchodu a služieb, ak je tento čas do 22.00 hod. Pri otváracích hodinách aj po 22.00 hod., podnikateľ žiada o vydanie Rozhodnutia pre prevádzku obchodu a služieb. Prevádzkový čas sa týka len prevádzok obchodu a služieb v nadväznosti na zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Výdajný sklad tovaru nemusí mať schválený prevádzkový čas vtedy, ak jeho činnosť neposkytuje službu pre konečného spotrebiteľa, a taktiež, ak výdajný sklad nie je prevádzkou obchodu, kde si spotrebiteľ môže niečo kúpiť.
1-10-2009
Dobrý deň. Žiadam o poskytnutie kópie rozhodnutia, ktorým Mesto Žilina vyhovelo protestu prokurátora zo dňa 03.06.2009 č. Pd 56/09-7 proti rozhodnutiu Mesta č. C-3174/2009-Kž zo dňa 2.3.2009. Vec riešil stavebný úrad. Ďakujem. Prípadné poplatky uhradím prevodom na účet. Ľudovít Kyška
V zmysle §23 zák.č.71/1967 Z. z.( správny poriadok) môže správny orgán povoliť nazrieť do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópiu spisov alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám, pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. V konaní o proteste prokurátora proti rozhodnutiu Mesta Žilina č. 2009 C3174/2009-Kž zo dňa 2.3.2009 ste neboli účastníkom konania, vo svojej žiadosti neuvádzate dôvod svojej požiadavky a rozhodnutie č. 2009 C – 15520 Há zo dňa 16.7. 2009, ktorého kópiu požadujete, nenadobudlo ku dňu tohto oznámenia právoplatnosť. S ohľadom na uvedené skutočnosti tunajší stavebný úrad požadovanú kópiu rozhodnutia poskytne po preukázaní odôvodnenosti požiadavky a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
1-10-2009
Dobrý deň prajem, už od mája sa snažím získať informáciu, komu patrí pozemok pri novostavbe Rezidencia Lesopark na ul. Karpatskej. ide o trávnatý porast pozdĺž bytovky popri ulici Vysokoškolákov. Chceme požiadať o grantovú dotáciu z pohotovostného fondu z poslaneckého klubu pre Vlčince, ale nevieme sa "dopátrať" k majiteľovi pozemku. Viac krát som komunikovala s p. Šulganovou, žiaľ do dnešného dňa som nedostala odpoveď aj napriek tomu, že som p. Šulganovej dávala konakt na spoločnosť, ktorá budovu vystavala (nakoľko p. Šulganová to nevedela zistiť sama). Ako obyvatelia Žiliny sa cítime byť diskriminovaný, nakoľko nemôžeme požiadať o dotáciu a zároveň tento pozemok mesto Žilina nekosí aj napriek tomu že podľa výpisu z Katastra je to mestský pozemok. O iné mestské pozemky sa mesto Žilina starí - robí kosbu, sadí kvety, nové stromy, ale tento pozemok mesto od kedy tu bývame t.j. od roku 2008 vôbec nekosilo. Preto Vás žiadam o informáciu, kto je vlastníkom pozemku a prečo ak je vlastníkom pozemku Mesto Žilina sa nevykonáva kosba a udržiavanie tejto zelene? Za informáciu ďakujem. Nižšie posielam e-mail od p. Šulganovej. ****************************************************************************************** Dobrý deň pani Betušová, ospravedlňujem sa za oneskorenú odpoveď.Parcela okolo bytového domu 8402/9A bude pokosená v rámci 2.kosenia trávnikov na Vlčincoch,ktoré bude prebiehať v najbližších týždňoch. Pekný deň Šulganová ************************************************************************************* Pani Betušová, bohužiaľ ,ďalším skúmaním sa zistilo,že parcely na Karpatskej ulici okolo rezidencie Lesopark ešte nie sú majetkovo-právne vysporiadané ,a teda nemôžu byť zaradené do plánu údržby zelene mesta Žilina.V blízkej dobe by táto situácia mala byť vyriešená a plochy budú pravidelne kosené. Za predchádzajúcu chybnú informáciu sa ospravedlňujem. Šulganová
Z nahliadnutia do katastrálnej mapy a z následného preverenia parciel odborom dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Žiline je zrejmé, že parcely 7896/10 o rozlohe 1858 m2 a 7896/11 o rozlohe 2855 m2 sú majetkom spoločnosti Optima bytové domy a.s., Námestie SNP Zvolen a jednotlivých vlastníkov novostavby. Vlastníci si zabezpečujú kosenie trávnika sami. Parcela 7896/9 o výmere 84 m2 je majetkom Mesta Žilina a mesto zodpovedá za jej údržbu. Po zaradení predmetnej parcely do pasportu zelene bude vykonávaná jej pravidelná údržba. Okolité parcely lesného porastu 4954/1 a 4953/2 sú tiež majetkom mesta a ich údržbu zabezpečujeme cez spoločnosť Lesotaxácia.
1-10-2009
Dobrý deň prajem, ako dôverníčka vo veži č. 4 bytového domu Karpatská 8402/9A Vás žiadam o informáciu, kedy budú opravené poklopy na ul. Karpatskej. O situácii som už písala na Odbor dopravy, odkiaľ som dostala odpoveď od Ing. Sládkovej, ktorá mi bola doručená e-mailom dňa 14. 5. 2009, kde mi Ing. Sládková napísala, že potrebné opravy na týchto poklopoch budú vykonané v najbližších dňoch. Keďže od 14. 5. uplynulo už viac ako 2 mesiace a opravy neboli vykonané, žiadam Vás o informáciu kedy budú tieto opravy vykonané. Ďakujem.
dňa 25.9.2009 sme na mieste určenia vykonali šetrenie a prijali dočasné technické opatrenie na odstránenie hlučnosti. Trvalé riešenie na ulici Karpatská (osadenie nových poklopov vyhovujúcich na prejazd aj nákladnej dopravy) bude realizované v 10. mesiaci 2009, kedy plánujeme opravu viacerých problémových poklopov v Žiline. Hlučnosť poklopov do osadenia nových bude pravidelne sledovaná pracovníkmi Žilinskej teplárenskej, a.s., a prípadné zvýšenie hlučnosti bude bezodkladne riešené.
Naspäť na formulár